Јавно

Известување до обврзниците за поднесување на годишни сметки

Почитувани, Централниот Регистар на Република Северна Македонија ги известува сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека  ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2019 година, во деновите 27.02.2020 (четврток), 28.02.2020(петок) и 29.02.2020 (сабота), како и на 16.03.2020 (понеделник) година од 08:00 до 20:00 часот.

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јануари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈАНУАРИ 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец ЈАНУАРИ 2020 година (Податоци за плата за Јануари 2020.pdf)

Читај повеќе »

НОВ ДАНОЧЕН БИЛАНС – ОБРАЗЕЦ “ДБ”

Согласно измената на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување објавена во (“Службен весник на РСМ “6/2020, од 11.01.2020), донесен е новиот Даночен биланс Образец “ДБ” – Даночен биланс за оданочување на добивката, кој ќе се применува за даночни цели за данок на добивка за 2019 …

Читај повеќе »

Зголемување на лимитот за плаќање со готовина на стоки и услуги

Согласно измената на Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам објавен во (“Службен весник на РСМ 275/19”),  се зголемува дозволениот лимит за плаќање со готовина на стоки и услуги од 500 на 3.000 Евра, со примена од 01.01.2020 година.

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Notice: JavaScript is required for this content.

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР.1/2020 ГОДИНА

Почитувани, Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.1/2020 – 8/16 КПУ часа во месец Јануари и Февруари 2020 година, со следниот распоред: Гостивар Хотел “Бунар” 27 jануари 2020 Скопје Event Centar “Ragusa 360” 28 и 29 jануари 2020 Виница Хотел “Александар Парк” 30 и 31 jануари 2020 Скопје Event Centar “Ragusa 360” …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Декември 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ДЕКЕМВРИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Одлука за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%)

Согласно член 30 став 3 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РСМ” 44/99…98/19, 124/19, 198/19), Владата на РСМ донесе Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%), која Одлука е објавена во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и ќе почне да се применува од 01.01.2020 година.

Читај повеќе »

НОВА УРЕДБА ЗА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈА

Новата Уредба за Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства, објавена е во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и истата ќе се применува за изготвување на годишната сметка за 2019 година. Согласно Уредбата се утврдува Номенклатурата на средствата за амортизација за годишните …

Читај повеќе »