Јавно

Нов Правилник за начин на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход

Согласно член 85 став 8, член 88 став 5 и член 89 став 2 од Законот за данок на личен доход (“Службен весник на РМ” 241/18) донесен е Правилникот со кој се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход, формата и содржината и начин на доставување и одобрување на електронската пресметка за доход и данок.

Читај повеќе »

Нова референтна стапка од 01.07.2019 година

Согласно објавата на НБРМ од 26.06.2019 година, референтната стапка за пресметување на стапката за казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2019 година изнесува 2,25%. Стапката на законска казнена камата во: договори помеѓу две правни лица изнесува 12,25%, договори помеѓу правно и физичко лице изнесува 10,25%. Стапката на EURIBOR од 28.06 до 31.12.2019 година изнесува (-0,388).

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈУНИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Јуни 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2019 година (Отвори pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Мај 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАЈ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Мај 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2019 година (Отвори.pdf)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Април 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот АПРИЛ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР.2/2019 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.2/2019 – 8/16 КПУ часа во месец Мај и Јуни 2019 година, со следниот распоред:

Читај повеќе »

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)

Читај повеќе »

Известување од УЈП во врска со поднесување на ДДВ пријава

Во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и тримесечни ДДВ обврзници се одвиваат активности за поставување на предпополнета Годишната даночна пријава за персонален данок на доход за 2018 година на корисничките профили на даночните обврзници (физички лица). Од овие причини можно е отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци.

Читај повеќе »