Дневници за службени патувања во странство

Кај личните примања согласно донесеното Решение за износот на највисоките износи за дневниците, се пропишани нови износи на дневници за службени патувања во странство. Покрај измените во износите, вклучени се и нови држави кои порано не беа вметнати во листата, со што Решението е ажурирано со тековната гео-политичка состојба. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а …

Read More »

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12 и 117/14) Важи од 06.08.2014 година Член 1 Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 …

Read More »

Пресметка на плата од Јануари 2015 година

Нова верзија на клиентски софтвер За да можете да ја поднесете пресметката за плата за месец Јануари 2015 година, задолжително преземете ја најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од 31.12.2014 година), преку веб страницата на УЈП. Пресметката за плата МПИН доставете ја преку интернет, на следната е-пошта: celaplata@ujp.gov.mk При доставување на образецот “МПИН“ за повеќе даночни обврзници, ве молиме пресметките …

Read More »

Неработни денови во 2015 година

Програма на неработни денови за 2015 година Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2015 година неработни денови се: За сите граѓани на РМ · 01 јануари (четврток), Нова Година · 07 јануари (среда), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар · 13 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден …

Read More »

МДБ Коефициенти

За 2014 година Месец МДБ Службен весник Јануари 1,3% 3/2014 февруари 0,3% 47/2014 Март -0,2% 61/2014 Април -0,4% 73/2014 Мај -0,5% 89/2014 Јуни -0,6% 103/2014 Јули -0,6% 120/2014 Август -0,6% 135/2014 Септември -0,7% 147/2014 Октомври -0,8% 165/2014 Ноември -0,8% 182/2014 Декември -0,9% /   За 2013 година Месец МДБ Службен весник Јануари 3,4% 23/2013 февруари 1,0% 35/2013 Март 0,9% 50/2013 …

Read More »