Уредба со законска примена на Законот за работните односи

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба. Уредбата влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија” во бројот 90 од 04.04.2020 година. Оваа Уредба ќе се применува за време на траење на вонредната состојба. Согласно Уредба, во членот 3 …

Читај повеќе »

Kоефициент на МДБ за Март 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАРТ  2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Почитувани ,  Во “Службен весник на РСМ” бр. 90/2020 се пропиша Уредбатa со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба, која започна со примена на 04 април 2020 година. Уредбата Ви ја проследуваме во прилог. Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна …

Читај повеќе »

ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи (“Службен весник на РСМ” 18/01; 4/02; 05/03; 84/08; 81/09; 161/09), за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапката на казнената камата за време на вонредната состојба. За времетраење на вонредната состојба, стапката на казнената …

Читај повеќе »

Нов режим на слободно движење

Почитувани, ВЕ ИНФОРМИРАМЕ ДЕКА ВЛАДАТА ОБЈАВИ НОВ РЕЖИМ НА СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ КОЈ ЌЕ ВАЖИ ОД СРЕДА 08.04.2020 ГОДИНА ВО 16 ЧАСОТ. ВОЕДНО ВО ПРИЛОГ ВИ ИСПРАЌАМЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД НОВАТА МЕРКА ЗА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА ВО СМЕНИ КОЈА ЈА ОБЈАВИ ВЛАДАТА НА РСМ, ВО КОЈА СЕ СТАВЕНИ И ОБРАСЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОПОЛНАТ КОМПАНИИТЕ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ. …

Читај повеќе »

Закон за трговски друштва за време на вонредна состојба

Почитувани, Во “Службен весник на РСМ” бр.87 од 02 април 2020 година донесена е измена на Уредбата за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредната состојба. Со измените на претходната Уредба за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ 79/20), се дозволува одржување на Собрание на акционери, Собир …

Читај повеќе »

ВИСИНА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ   Согласно Уредбата за примена на Законот за Минимална плата во РСМ за време на ВОНРЕДНА СОСОТОЈБА , објавена во (“Службен весник на РСM 88/2020), ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА НЕТО ПЛАТА за месец, Април Мај и Јуни/2020 година ке изнесува: 14.500,00 денари, а МИНИМАЛНА БРУТО ПЛАТА за месец, Април Мај и Јуни/2020 година ќе изнесува 21.107,00.

Читај повеќе »

НОВИ УРЕДБИ

Почитувани, Со последните измени во Законската регулатива кои се однесуваат на мерките против ширењето на COVID-19, од 01.04.2020 година стапуваат на сила две Уредби кои ќе траат до завршувањето на вонредната состојба. Првата Уредба се однесува за престанување на примената на Законот за извршување со кој се прекинуваат задршките од платите на вработените, освен за задршките кои се изземени со …

Читај повеќе »

УРЕДБИ ОБЈАВЕНИ СО СЛУЖБЕН ВЕСНИК СО ПРИМЕНА ОД 26.03.2020 КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОВИД19

Следните Уредби се со примена од 26.3.2020 година: Уредба за примена на Закон за данок на на личен доход за време на вонредна состојба За ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за обврзниците кои остваруваат доход од самостојна дејност за време на траење на вонредната состојба се применуваат од- редбите од оваа уредба со …

Читај повеќе »

ВТОР СЕТ НА ЕКОНОМСКИ МЕРКИ НА ВЛАДАТА ЗА СПРАВУВАЊЕ COVID-19 КРИЗАТА

              Во насоки на спречување на ширењето на вирусот и како поддршка на економијата во прогласената вонредна состојба, владата на РМ на седницата одржана на ден 31.03.2020 година, донесе и усвои 17-сет мерки, насочени кон спроведување на планот за борбата против ширењето на COVID-19.             Мерките се уште не се оперативни и од нивната содржина се навестува нивното насочено делување …

Читај повеќе »