Податоци за плата за месец Март 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Март 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Февруари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ФЕВРУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,7% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Февруари 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Февруари 2016

Читај повеќе »

Цени на гориво објавени во 2016 година

Највисоки малопродажни цени 13.12.2016 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          51,50 Највисоки малопродажни цени 29.11.2016 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јануари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈАНУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -1,4% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ …

Читај повеќе »

Податоци за пресметка на плата и даноци и придонеси од плата за 2016 година и за месец Јануари 2016 година

  Согласно соопштението на Државниот завод за статистика објавен е податокот за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година, и податоци за плата за месец Јануари 2016 година.     Основици за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година 1. Просечна исплатена бруто плата за 2016          32.268,00 2. Најниска основица за даноци и придонеси за 2016 (32.268,00 х 50%)                …

Читај повеќе »

Издавање фактура без печат

Согласно измените на член 53 став 10  од Законот за данокот на додадена вредност  (Службен весник на РМ 44/99… 225/15), почнувајќи од 01.01.2016 година, фактурите ќе се издаваат со име и презиме на овластениот потписник и негов потпис, за остварување на правото на одбивка на претходен ДДВ. Печатот повеќе не претставува задолжителен елемент за остварување на правото на одбивка на …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Декември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Декември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Декември 2015 година

Читај повеќе »

Минимална плата за 2016 година

Согласно член 4 од Законот за минимална плата (“Службен весник на РМ” 11/12; 30/14; 180/14; 81/15; 129/15), висината на минималната плата за 2016-та година  ќе изнесува: 10.080,00 денари – нето износ, 14.223,00 денари – бруто износ, додека во одделите: – производство на текстил – производство на облека и – производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната …

Читај повеќе »