Лично ослободување за 2016-та година

Согласно објавата на Министерството за финансии објавена во Службен весник 222/2015 од 18.12.2015 година, ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ утврдено во член 10 став 1 точка 2, од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари. ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од …

Читај повеќе »

Поднесување Барање за паушално оданочување со персонален данок до 31.12.2015 година

Доколку обавувате самостојна дејност (занаетчија, верско лице и др.) и не сте во состојба да водите деловни книги или водењето на деловните книги ви го отежнува вршењето на дејноста, имате право да поднесете Барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход (образец “ПДД-П”) до Управата за јавни приходи и данокот на доход за 2016 година да го плаќате според …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Ноември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Ноември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Ноември 2015 година

Читај повеќе »

Измена на Законот за платен промет

Согласно измените на Законот за изменување и дополнување на Законот за платен промет (“Службен весник на РМ” 199/2015), се продолжува за уште две години, рокот со кој, се дава право учесниците во платниот промет со блокирана трансакциска сметка, меѓусебните парични обврски и побарувања да ги намируваат со компензација, асигнација, цесија, преземање на долг и други облици на меѓусебно намирување на …

Читај повеќе »

НОВА МЕРКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАКО ЗАМЕНА НА РАБОТНИК КОЈ КОРИСТИ ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО

Со член 98-з од Законот за дополнување на законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен. весник на РМ“, бр.154/15), предвидена е дополнителна мерка за ослободување од плаќање на придонеси, за работодавачи од приватниот сектор, кои по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, се ослободуваат од плаќање на социјални придонеси за лице кое ќе го вработат како …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Октомври 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Октомври 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Септември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот СЕПТЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Септември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Септември 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Август 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »