Повторен јавен повик за изразување интерес за хотелите во државата кои имаат над 50 легла, за потребите на формирање државни карантини за справување со коронавирусот

Владата на Република Северна Македонија објавува јавен повик за изразување интерес за сите хотели во државата кои имаат повеќе од 50 легла и кои се заинтересирани доброволно да ги отстапат своите капацитети за формирање државни карантини за населението со цел справување со коронавирусот. Максималниот надомест кој државата може да го обезбеди за капацитетите на хотелите изнесува до 10 евра (денарска …

Читај повеќе »

Продолжување на важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење на вонредна состојба, ги известуваме сите вработени и работодавачи дека претходно обезбедените потврди издадени од градинките, основните училишта и центрите …

Читај повеќе »

НАЧИН НА ПРЕДВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2020 ГОДИНА

До Управата за јавни приходи, доставени се прашања од даночни обврзници во насока на предвремено плаќање на месечните аконтации за данок на добивка (МДБ) за 2020 година, имајќи го предвид развојот на состојбите од ширењето на Ковид-19 (корона вирус) во Република Северна Македонија, а со цел придонес за поголема ликвидност на Буџетот на Република Северна Македонија. Управата за јавни приходи ги информира …

Читај повеќе »

Поднесување на Барање за пренесувањена искажаната загуба – (Образец ДД-01) до 31.03.2020 година

Правното лице кое во изминатата годин остварило финансиска загуба во Биланс на успех, поднесува (Образец ДД-01) со цел да се оствари правото на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди. Барањето за пренесување на искажана загуба (Oбразец “ДД-01“) се однесува за даночен период од три години, кој започнува по годината во која загубата е искажана. Барањето се поднесува со цел …

Читај повеќе »

Последни Марки на Владата на РСМ во борба против КОВИД 19

Почитувани, Ве информираме дека на 28-та седница на Владата на РСМ донесени се дополнителни мерки во борба против КОВИД 19. Намалување на аконтации на данок на личен доход за Самостојни вршители на дејност за месец Март, Април и Мај 2020 година Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, …

Читај повеќе »

Јавен повик за поднесување на апликации за директна финансиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд

Почитувани, Ве информираме дека Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК БР.1 за поднесување на апликации за директна финансиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.весник на Република Македонија бр.105/2009) и Договорот за администрирање на Посебниот кредитен …

Читај повеќе »

Нови Одлуки од 27-та седница на Владата на Република Северна Македонија во врска со: Нови ограничувања за движење во Општина Куманово; Запираат на извршните дејствија на извршителите до 30 јуни 2020 година; Започнува постапката за авионски превоз на нашите државјани во странство; Интервентна набавка на заштитни маски; Издавање Ваучери од Туристички агенции во вредност на сумата уплатена за ангажманот кој бил откажан поради корона вирусот

Владата на Република Северна Македонија на денешната 27 седница ја дополни Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија со забрана за влез и излез од и во подрачјето на територијата на општина Куманово со градски и меѓуградски патнички и железничкиот патнички јавен превоз.

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ДО 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се продолжува до 31 март 2020 година. Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи информира дека крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата за даночниот период од 01.02.2020 до …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Март 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец МАРТ 2020 година (Податоци за плата за Март 2020.pdf)

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, “ДЛД-ДБ”И “Б” ОБРАЗЕЦ И ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА ДО 24 МАРТ

Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Годишeн даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (образец “ДЛД-ДБ”) и Биланс на приходи и расходи (образец “Б”) за 2019 година. Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија преземање мерки и …

Читај повеќе »