Коефициент за МДБ за август 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот АВГУСТ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Август 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Август 2018 година. Податоци за плата за Август (отвори pdf.)  

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јули 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈУЛИ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Финансиска поддршка за пораст на плати во повисок износ од минимална плата

Согласно измената на Законот за минимална плата објавена во (“Службен весник на РМ” 140/2018), од 30 јули се воведе мерка за финансиска поддршка за пораст на платите во повисок износ од минималната плата. Целта за воведување на финансиска поддршка е поттикнување на работодавачите за исплата на плата на работниците во повисок износ од минималната плата. Поддршката ќе се исплаќа за …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јули 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2018 година. Податоци за плата за месец Јули (pdf.)

Читај повеќе »

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на РМ” 14/18, јавните претпријатија се должни: да ги доставуваат до основачот усвоените тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење, најдоцна 20 дена по истекот на тримесечјето (20 јули 2018 година); по усвојување на тримесечниот извештај кој содржи показатели за финансиското работење, од страна на …

Читај повеќе »

Забрана за плаќање на стоки и услуги

Соглсно новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам кој е објавен во “Службен весник на РМ” 120/2018 година, во член 48 е пропишано дека од 07 јули 2018 година, се забранува плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 2.000 ЕУР или повеќе во денарска противвредност), во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, …

Читај повеќе »

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен весник на РМ” 126/18) koja во бруто износ за период  јули 2018 – март 2019 година ќе изнесува 17.370,00 денари. Износот на минимална плата во нето износ соодветно на висината на минимална плата во бруто износ, ќе изнесува 12.165,00 денари, а ќе започне да се …

Читај повеќе »

Измена во законот за трговија

Во (“Службен весник на РМ” 120/2018 од 07.07.2018 година), се објавија измените во Законот, кои се однесуваат на укинување на забраните и ограничувањата во продажбата на алкохолни пијалоци. Согласно оваа измена: се укинува одредбата за ограничување на продажбата на алкохолни пијалоци, (после 19,00 часот во зимски период, а после 21,00 часот во летниот период), односно истите можат да се продаваат …

Читај повеќе »

Нова стапка на казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2018 година

Согласно објавата на НБРМ од 27.06.2018 година, референтната стапка за пресметка на стапката на казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2018 година изнесува 3%. Врз основа на оваа објава: стапката на казнена камата во денари, помеѓу трговски договори и договори помеѓу трговци и лица на јавно право (правно – правно лице), изнесува 13%; стапката на казнена камата во денари, …

Читај повеќе »