Референтна стапка за пресметување казнена камата

Согласно објавата на НБРМ број 38458 од 30.12.2016 година, референтната стапка за пресметка на стапката за казнена камата за период од 01.01. до 30.06.2017 година ќе изнесува 3,75%. Согласно оваа објава, референтната стапка, за долг во денари во облигациони односи помеѓу правни лица, стапката на казнена камата ќе изнесува 13,75%, а за облигациони односи помеѓу правно и физичко лице ќе …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Јуни 2016

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Мај 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Мај 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Април 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АПРИЛ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,6% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АПРИЛ …

Читај повеќе »

Нови насоки за користење на задршки од плата во МПИН пријава

Во насока на обезбедување на правата на работниците согласно одредбите од Законот за работни односи, Управата за јавни приходи ја зајакна контрола на нето платата за исплата на работникот (ефективно нето) во МПИН-пресметките. Имено, работникот има право на заработувачка – плата, во парична форма, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување. При исплатата, работодавачот мора да го почитува …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Април 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Април 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Март 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАРТ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,7% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Март 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Март 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Февруари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ФЕВРУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,7% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Февруари 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Февруари 2016

Читај повеќе »