Забрана за плаќање на стоки и услуги

Соглсно новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам кој е објавен во “Службен весник на РМ” 120/2018 година, во член 48 е пропишано дека од 07 јули 2018 година, се забранува плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 2.000 ЕУР или повеќе во денарска противвредност), во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, …

Читај повеќе »

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен весник на РМ” 126/18) koja во бруто износ за период  јули 2018 – март 2019 година ќе изнесува 17.370,00 денари. Износот на минимална плата во нето износ соодветно на висината на минимална плата во бруто износ, ќе изнесува 12.165,00 денари, а ќе започне да се …

Читај повеќе »

Измена во законот за трговија

Во (“Службен весник на РМ” 120/2018 од 07.07.2018 година), се објавија измените во Законот, кои се однесуваат на укинување на забраните и ограничувањата во продажбата на алкохолни пијалоци. Согласно оваа измена: се укинува одредбата за ограничување на продажбата на алкохолни пијалоци, (после 19,00 часот во зимски период, а после 21,00 часот во летниот период), односно истите можат да се продаваат …

Читај повеќе »

Нова стапка на казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2018 година

Согласно објавата на НБРМ од 27.06.2018 година, референтната стапка за пресметка на стапката на казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2018 година изнесува 3%. Врз основа на оваа објава: стапката на казнена камата во денари, помеѓу трговски договори и договори помеѓу трговци и лица на јавно право (правно – правно лице), изнесува 13%; стапката на казнена камата во денари, …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јуни 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈУНИ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2018 година. Податоци за плата за Јуни 2018 година (pdf)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Мај 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАЈ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Мај 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2018 година. Податоци за плата за месец Мај 2018 година (pdf.)    

Читај повеќе »

Коефициент за МДБ за Април 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот АПРИЛ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Април 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2018 година. Податоци за плата за месец Април 2018 година

Читај повеќе »