ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи (“Службен весник на РСМ” 18/01; 4/02; 05/03; 84/08; 81/09; 161/09), за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапката на казнената камата за време на вонредната состојба. За времетраење на вонредната состојба, стапката на казнената …

Читај повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19 КРИЗАТА НАСОЧЕНИ КОН МЛАДИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСОТОЈБА

Во Службен весник на РСМ бр. 156/2020 година се објави Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на здруженија и фондациите за мерки за справување со КОВИД-19 кризата насочени кон младите за време на вонредна состојба, со која се уредуваат критериумите и постапката за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од …

Читај повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ ПРОДОЛЖУВА И ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Во Службен весник на РСМ бр. 156/2020 година се објавија најновите измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено – економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“, бр. 92/20). Измените се однесуваат на продолжување на финансиската поддршка на физички …

Читај повеќе »

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ

Во Службен весник на РСМ бр. 156/2020 година се објави Уредбаta со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите со која се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со COVID- 19 за …

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ И ВО МЕСЕЦ ЈУНИ

Во Службен весник на РСМ бр. 154/2020 се објави  измена и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот цовид- 19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година („Службен весник на РСМ“, бр. 111/20 и 113/20) со кои измени се овозможува на работодавачите да користат финансиска …

Читај повеќе »

ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ – СУБВЕНЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМИНАРИ

Во Службен весник на РСМ бр. 154/2020 година се објави измена на Програмата за развој на туризмот за 2020 година, сo кои измени се овозможува реализација на активности за развој на туризмот во РСМ за 2020 година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на РСМ за 2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 265/2019), Раздел 10001 …

Читај повеќе »

Објавен е јавниот повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот

Согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19  објавена во Службен весник на РСМ 153/2020 од 09.06.2020 година,  на веб страната на Министерството за економија објавен е ЈАВНИОТ ПОВИК за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД – 19 …

Читај повеќе »

Уредба за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.153/20 ja објави Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID – 19, периодот  со која Уредба се уредува видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва со цел да се …

Читај повеќе »

Објава од ФЗОРСМ за осигуреници кои се во изолација

  Почитувани, Ве известуваме дека осигурениците кои се во изолација не треба да отвораат боледување кај матичниот лекар. Отсуството од работа можат да го оправдаат со решение за изолација издадено од Државен санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) или со потпишана лична изјава поткрепена со било каков доказ што докажува, односно посочува дека истиот треба да биде во изолација.

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Мај 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАЈ 2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »