Издавање фактура без печат

Согласно измените на член 53 став 10  од Законот за данокот на додадена вредност  (Службен весник на РМ 44/99… 225/15), почнувајќи од 01.01.2016 година, фактурите ќе се издаваат со име и презиме на овластениот потписник и негов потпис, за остварување на правото на одбивка на претходен ДДВ. Печатот повеќе не претставува задолжителен елемент за остварување на правото на одбивка на …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Декември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Декември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Декември 2015 година

Читај повеќе »

Минимална плата за 2016 година

Согласно член 4 од Законот за минимална плата (“Службен весник на РМ” 11/12; 30/14; 180/14; 81/15; 129/15), висината на минималната плата за 2016-та година  ќе изнесува: 10.080,00 денари – нето износ, 14.223,00 денари – бруто износ, додека во одделите: – производство на текстил – производство на облека и – производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната …

Читај повеќе »

Лично ослободување за 2016-та година

Согласно објавата на Министерството за финансии објавена во Службен весник 222/2015 од 18.12.2015 година, ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ утврдено во член 10 став 1 точка 2, од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари. ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од …

Читај повеќе »

Поднесување Барање за паушално оданочување со персонален данок до 31.12.2015 година

Доколку обавувате самостојна дејност (занаетчија, верско лице и др.) и не сте во состојба да водите деловни книги или водењето на деловните книги ви го отежнува вршењето на дејноста, имате право да поднесете Барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход (образец “ПДД-П”) до Управата за јавни приходи и данокот на доход за 2016 година да го плаќате според …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Ноември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Ноември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Ноември 2015 година

Читај повеќе »

Измена на Законот за платен промет

Согласно измените на Законот за изменување и дополнување на Законот за платен промет (“Службен весник на РМ” 199/2015), се продолжува за уште две години, рокот со кој, се дава право учесниците во платниот промет со блокирана трансакциска сметка, меѓусебните парични обврски и побарувања да ги намируваат со компензација, асигнација, цесија, преземање на долг и други облици на меѓусебно намирување на …

Читај повеќе »

НОВА МЕРКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАКО ЗАМЕНА НА РАБОТНИК КОЈ КОРИСТИ ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО

Со член 98-з од Законот за дополнување на законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен. весник на РМ“, бр.154/15), предвидена е дополнителна мерка за ослободување од плаќање на придонеси, за работодавачи од приватниот сектор, кои по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, се ослободуваат од плаќање на социјални придонеси за лице кое ќе го вработат како …

Читај повеќе »