НОВИ ОБРАСЦИ ПОВРЗАНИ СО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ЗА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РМ“ бр.121 од 30.06.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на обрасци кои ќе се применуваат со отпочнување на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“ бр.23/16), односно од 31 јули 2016 година.

Read More »

НОВИ ОБРАСЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВО НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДЕН ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА

Во „Службен весник на РМ“ бр.66 од 05.04.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на ПДД обрасци кои ќе се применуваат со отпочнување на примената на членовите 2 и 3 на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.23/16), односно од 31.07.2016 година:

Read More »

Процент на МДБ за Јули 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУЛИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,4% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУЛИ 2016 година …

Read More »

Процент на МДБ за Јуни 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,5% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУНИ 2016 година …

Read More »

Референтна стапка за пресметување казнена камата

Согласно објавата на НБРМ број 38458 од 30.12.2016 година, референтната стапка за пресметка на стапката за казнена камата за период од 01.01. до 30.06.2017 година ќе изнесува 3,75%. Согласно оваа објава, референтната стапка, за долг во денари во облигациони односи помеѓу правни лица, стапката на казнена камата ќе изнесува 13,75%, а за облигациони односи помеѓу правно и физичко лице ќе …

Read More »

Процент на МДБ за Април 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АПРИЛ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,6% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АПРИЛ …

Read More »

Нови насоки за користење на задршки од плата во МПИН пријава

Во насока на обезбедување на правата на работниците согласно одредбите од Законот за работни односи, Управата за јавни приходи ја зајакна контрола на нето платата за исплата на работникот (ефективно нето) во МПИН-пресметките. Имено, работникот има право на заработувачка – плата, во парична форма, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување. При исплатата, работодавачот мора да го почитува …

Read More »