ПРЕГЛЕД НА ВИСИНА НА СТАПКА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ЗА ПЕРИОД ОД 03.04.2020 ДО 30.04.2020 ГОДИНА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи (“Службен весник на РСМ” 18/01; 4/02; 05/03; 84/08; 81/09; 161/09), за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапката на казнената камата за време на вонредната состојба. За времетраење на вонредната состојба, стапката на казнената …

Читај повеќе »

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници кои остваруваат доход од вршење на самостојна дејност, дека на системот „е-Персонален данок“ е поставено Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност (образец ДЛД-ОМА). Пристапот до Барањето за потполнување и поднесување можете да го пронајдете во главното мени во Доход од …

Читај повеќе »

Забрана за движење во наредниот период вклучувајќи ги и Велигденските празници

На 40-та седница на Владата на Република Северна Македонија, донесена е одлука за ограничувањата на движењето на граѓаните за периодот којшто претстои, вклучително и за велигденските празници. За време на викендот, вклучително и понеделник, од петок 17-ти април во 16:00 часот, до вторник 21-ви април во 05:00 часот, се забранува движењето за сите граѓани на територијата на целата држава. Останува …

Читај повеќе »

Измена на Уредбата за финансиска поддршка на работодавачите од приватен сектор заради исплата на платите за месеците Април и Мај 2020 година

Почитувани, Во (“Службен весник на РСМ” 97/2020)  од 09 април 2020 година се обавија измените во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватен сектор, погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот КОВИД 19, заради исплата на платите за месеците Април и Мај 2020 година објавена во (“Службен весник на РСМ” 93/2020), со која измена …

Читај повеќе »

Уреба за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Во Службен весник на РСМ 97/2020 од 09 април 2020 година донесена е Уребата за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор, со која Уредба на избраните, именуваните и назначените лица за месеците Април и Мај 2020 година им се исплатува плата во висина на минималната плата утврдена за месец Декември 2019 година …

Читај повеќе »

ПРАВО НА НЕИСКОРИСТРЕНИОТ ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ОД КАЛЕНДАРСКАТА 2019 ГОДИНА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР , СУДСКАТА СЛУЖБА И  ВО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСКАТА СЛУЖБА 

Почитувани, Во (“Службен весник на РСМ” 95/2020 година, донесени се Уредбите со законска сила за примена на Законот за вработените во Јавниот секотор, за  Судската служба и Јавно обвинителската служба, кои се однесувааст на правото за неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година. Во прилог Ви ги презентираме Уредбите. 1. Уредба за примена на Законот за вработените во …

Читај повеќе »

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ

Почитувани, Во “Службен весник на РСМ” 94/2020 од 7 април 200 година, објавена е УРЕДБАТА ЗА  ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРИТЕ НА ДИРЕКТОРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ И СОВЕТОДАВНИ И ЕКСПЕРТСКИ ТЕЛА ФОРМИРАНИ ОД ДРЖАВНАТА И ЛОКАЛНАТА …

Читај повеќе »

Уредба за ограничувањето на исплатата на додатоци и надоместоци на плата во јавниот сектор

На 37 Владина седница одржана на 07.04.2020 година ја усвои Одлуката за донесување на Уредба за ограничувањето на исплатата на додатоци и надоместоци на плата во јавниот сектор, со која се ограничува (се забранува) исплатата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба. Уредбата е објавена во “Службен весник на РСМ” 94/2020 …

Читај повеќе »

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ 90/2020 се објави Уредбата со Законска сила за примена на Законот за Лизинг за време на вонредна состојба. Согласно Урдбата се утврдуваат условите за Договорите и на промените на договорните услови за финансиски лизинг спрема физичките и правните лица, како и спрема солидарните должици врз основа на финансиски лизинг во време на вонредна ситуација кои …

Читај повеќе »

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ 90/2020 година, Владата на РСМ ја објави Уредбата Со законска сила за примена на Законот за финансиски друштва (“Службен весник на РСМ” 58/10; 53/11; 112/14; 153/15; 23/16;) за време на вонредна состојба. Уредба за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба

Читај повеќе »