ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТOЈБА

Во Службен весник на РСМ бр. 140/2020 година се објави Уредбата со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12…193/17) која стапи во сила од 29 мај 2020 година, со која Уредба, Законот за вршење на сметководствени работи ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа …

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА АД, ДОО И ДООЕЛ

Во Службен весник на РСМ бр. 140/2020 се објави измената и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ” бр.123/2020) која  влезе  во сила на 29 мај 2020 година, со која Измена и дополнување, се прецизира дека Уредбата за примена на Законот за трговски друштва во …

Читај повеќе »

Мерката за ослободување од работа на хронично болните лица, бремените жени, самохраните родители и другите ранливи категории граѓани, продолжува да важи

Почитувани, Министерството за труд и социјална политика информира дека хронично болните лица, родителите на дете до 10-годишна возраст или активно четврто одделение, бремените жени, самохраните родители, родителите на деца со попреченост кои користат дневен центар, лицата кои одат на работа со придружба-потполно слепи лица, лица кои се движат со инвалидска количка и лица со умерена и тешка интелектуална попреченост, се …

Читај повеќе »

ИЗДАВАЊЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ТУРИЗАМ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ТУРИЗАМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ б.141/20 се објави Уредба со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход заради поттикнување  на домашниот туризам за време на вонредна состојба koja  влезе во сила од 30 мај 2020 г. ПРИЛОГ: УРЕДБА

Читај повеќе »

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА КАКО И ПО ПРЕСТАНОК НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ бр. 140/2020 се објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.103/20). Согласно дополнувањето на Уредбата, Oдредбите на Уредбта со законска сила за примена на Законот за донации и спонзорства  ќе се применуваат за време …

Читај повеќе »

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ НЕМА ДА ИЗДАВА ОПОМЕНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК И НЕМА ДА ОТПОЧНЕ ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ бр. 140/2020 се објавија измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.79/20 и 128/20). Согласно најновите измени и дополнувања, Управата за јавни приходи нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна …

Читај повеќе »

УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА

Во ”Службен весник на РСМ” бр.139/20 се објави Одлука на Уставен суд на РСМ со која: СЕ ПОНИШТУВААТ: – Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2867/1 од 9 април 2020 година, („Службен весник на …

Читај повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВРШАТ ДЕЈНОСТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСОТЈБА

Во Службен весник на РСМ 139/2020 ГОДИНА објавена е Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на културата за време на вонредна состојба која се применува од 28.05.2020 година, со која уредба со законска сила се уредува условите, начинот и постапката за доделување на финансиска …

Читај повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ објавена е Уредбата со законска сила за финасиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба која се применува од 28 05.2020 година со која уредба со законска сила се уредува условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските работници погодени од здравствено економската криза предизвикана од коронавирусот, за месеците Април …

Читај повеќе »

Барање за финансиска поддршка за исплата на плата

Барање за финансиска поддршка за исплата на плата БФП-ИП се поднесува преку системот е – Даноци за секој месец поединечно. Управата за јавни приходи ја проверува комплетноста на барањето, и во рок од 3 дена ја потврдува истата. Работодавачот со комплетно Барање (образец БФП-ИП), за работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 3.4б. од МПИН образецот внесува шифра 5000. Работодавачи од секторите угостителство, туризам и транспорт …

Читај повеќе »