Укината забрана за исплата на дивиденда на странски содружници

Во Службен весник на РСМ 90/2020 година, се објави Уредбата со Законска сила за престанување на важење на Уредбата со Законска сила за примена на Законот за Трговски друштва за време на вонредна состојба (Службен весмик на РСМ 79/20 и 87/20), која се применува од 4 Април 2020 година. Согласно Уредбата од 04 Април 2020 година за време на траењето …

Читај повеќе »

Паричен надоместок за прекин на работен однос согласно работниот стаж преку АВРСМ

Министерството за труд и социјална политика објави Соопштение со информација за правото на паричен надоместок на лицата на кој им е прекинат работниот стаж. Министерството за труд и социјална политика информира дека граѓаните со прекин на работен однос, имаат право на паричен надоместок во висина од 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци. Право на …

Читај повеќе »

Уредбата за финансиска подршка за спортисти,стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредната состојба

Поради ширењето на пандемија на Коронавирусот COVID-19, Владата на Република Северна Македонија ја донесе Уредбата за финансиска подршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20). Со оваа Уредба се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска подршка на спортистите, стручните лица од областа на …

Читај повеќе »

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на самостојни уметници за време на вонредната состојба

Владата на одржана седница на 03.04.2020 година,  ја донесе Уредбата за финансиска подршка на самостојните уметници за време на вонредната состојба. Со Уредба со законска сила за финансика подршка на самостојнин уметници за време на вонредната состојба (˶Службен весник на РСМʺ бр.90/20), објавена на 04.04.2020 година, се уредува финансиката подршка на самостојните уметници за месеците април и мај 2020 година …

Читај повеќе »

Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумскиуслуги за време на вонредната состојба

Во ˶ Службен весник на РСМʺ бр.90/20 на ден 04.03.2020 година, се објави усвоената владина Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредната состојба. Со Уредбата за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (˶Службен весник на РСМ̎ бр.184/13…42/20),  за време на вонредна состојба се регулира поднесувањето на …

Читај повеќе »

Уредба со законска сила за примена на Законот за работно време на мобилните работници во патниот сообрќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 03.04.2020 година ја донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работно време на мобилните работници во патниот сообрќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба (˶Службен весник на РСМʺ бр.90/20) објавена на 04.04.2020 година. Со оваа Уредба, се пропишува дека се зголемува времето за …

Читај повеќе »

СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ – МЕРКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ТЕШКОТИИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО “COVID 19”

Почитувaни, Во “Службен весник на РСМ” бр.92/2020 година од 06 април 2020 година објавена е Уредбата за субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за време на вонредна состојба. 1.Примена на Уредбата Објавена е Уредбата за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување до 50% за време на вонредната состојба со примена од 06.04.2020 година. Се применува за …

Читај повеќе »

Уредба за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од КОВИД19 заради исплата на платите за Април и Мај 2020 година

Почитувани, Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID 19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година. Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на …

Читај повеќе »

Уредба со законска сила за примена на законот за градежното земјиште за време на вонредната состојба

Владата на Република Северна Македонија ја донесе Уредбата со законска сила за примена на законот за градежното земјиште за време на вонредната состојба, врз основа на одлуките за мерки за ширење и превенција од Коронавирусот COVID-19. Со оваа Уредба, се уредени роковите за превземање на предметите по започнатите постапки со непосредна спогодба и со јавно наддавање на градежно земјиште во …

Читај повеќе »

Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредната состојба

Во „Службениот Весник на Република Северна Македонија” бр.90 е објавена Уредбата со законска сила за примена на Законот за и нспекциски надзор за време на вонредната состојба, која стапува во сила со нејзиното објавување, на ден 04.04.2020 година. Со оваа Уредба се утврдени правилата за испитот за стекнување на инспектор со лиценца, обуките за стекнување на инспектор со лиценца и …

Читај повеќе »