Процент на МДБ за Август 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АВГУСТ 2016 година …

Читај повеќе »

Известување од Институтот на сметководители и овластени сметководители

Почитувани, Ве информираме дека Сметководителите и овластените сметководители кои се стекнале со Лиценца од страна на Министерството за финансии и овластените ревизори врз основа на Јавниот повик број 001/16 од 07.09.2016 година, најкасно до 10.10.2016 година задолжително се пријавуваат за издавање Лиценца од страна на Институтот.   Јавен повик за достава на документација 001/16 од 07.09.2016 година Во согласност со …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Август 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Август 2016

Читај повеќе »

НОВИ ОБРАСЦИ ПОВРЗАНИ СО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ЗА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РМ“ бр.121 од 30.06.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на обрасци кои ќе се применуваат со отпочнување на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“ бр.23/16), односно од 31 јули 2016 година.

Читај повеќе »

НОВИ ОБРАСЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВО НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДЕН ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА

Во „Службен весник на РМ“ бр.66 од 05.04.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на ПДД обрасци кои ќе се применуваат со отпочнување на примената на членовите 2 и 3 на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.23/16), односно од 31.07.2016 година:

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јули 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУЛИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,4% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУЛИ 2016 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јули 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Јули 2016

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јуни 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,5% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУНИ 2016 година …

Читај повеќе »

Референтна стапка за пресметување казнена камата

Согласно објавата на НБРМ број 38458 од 30.12.2016 година, референтната стапка за пресметка на стапката за казнена камата за период од 01.01. до 30.06.2017 година ќе изнесува 3,75%. Согласно оваа објава, референтната стапка, за долг во денари во облигациони односи помеѓу правни лица, стапката на казнена камата ќе изнесува 13,75%, а за облигациони односи помеѓу правно и физичко лице ќе …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Јуни 2016

Читај повеќе »