РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – АПР – МАЈ 2018

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Март 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАРТ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Поднесување барање (Образец ДД-01) за пренесување на искажана загуба за 2017 година до 31.03.2018 година

Барањето се поднесува со цел за намалување на даночната основа во даночниот биланс за оданочување на добивката, за износот на пренесената загуба на товар на добивката во идните пресметковни периоди, (период од три последователни години, кој започнува по годината во која загубата е искажана (2018, 2019 и 2020 година). Барањето “ДД-01“ даночниот обврзник го доставува до даночната канцеларија на УЈП …

Читај повеќе »

Обврска на самостојните вршители на дејност и трговци поединци кои прв пат започнуваат дејност во 2018 година

Со измените и дополнувања во член 97-а став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ”, бр.190/17) пропишано е дека обврзникот кој започнува да врши самостојна дејност месечните аконтации на персоналниот данок на доход за првата година ги плаќа на основица од 50% од просечна нето плата по работник во …

Читај повеќе »

Еуро Консалт Плус на сите припаднички на понежниот пол им го честита 8-ми март

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Февруари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРАРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ФЕВРУАРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Февруари 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Февруари 2018 година. Податоци за плата за Февруари 2018 година

Читај повеќе »

Цени на горива објавени во 2018 година

Највисоки малопродажни цени 25.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00 Највисоки малопродажни цени 11.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50 (ЕУРО …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Потсетување

Почитувани, Ве потсетуваме дека најкасно до утре 31.01.2018 година (среда), сите трговци поединци – сметковoдители, трговци поединци – овластени сметководители и друштва за вршење на сметководствени работи согласно член 23 од Законот за вршење на сметководствени работи, имаат обврска до Институтот на сметководители и овластени сметководители да достават: Список на вработени лица како сметководители и овластени сметководители со регистарски број …

Читај повеќе »