Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2020 година во однос 2019 година изнесува:0,0%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ 2020 година изнесува:0,0%

Бидејќи нема пораст на коефициентот на МДБ за месец ЈАНУАРИ 2020 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2018 година (АОП – 44).