ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДЛИВОСТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЕСИТЕ ЗА НОСЕЊЕ НА СТОКИ, НАЧИНОТ НА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА БИОРАЗГРАДЛИВИ КЕСИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Почитувани, Во “Службен весник на РСМ” од 30 ноември 2021  (265/2021) е објавен  ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДЛИВОСТ КОИТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЕСИТЕ ЗА НОСЕЊЕ  НА СТОКИ, НАЧИНОТ НА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР ...

Прикажи