Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАРТ 2020 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАРТ  2020 година во однос 2019 година изнесува:-0,2%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАРТ 2020 година изнесува:-0,2%

Месечната аконтација на данокот на добивка ќе се пресметува како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56).