ВРАЌАЊЕТО НА ПОВЕЌЕ ДОБИЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТИ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50 НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

НАЗИВ НА ПРИМАЧ: Буџет на Република Северна Македонија

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095

ПРИХОДНО КОНТО: 725939 ПРОГРАМА: 00

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Враќање средства на с-ка 040010007863713 , конто 464990, програма П1