Коефициент на МДБ за Јануари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2020 година во однос 2019 година изнесува:
0,0%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ 2020 година изнесува:
0,0%

Бидејќи нема пораст на коефициентот на МДБ за месец ЈАНУАРИ 2020 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2018 година (АОП – 44).

Check Also

ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила …