ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

 (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12 и 117/14)

Важи од 06.08.2014 година

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).

Член 2

(1) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот и увозот на:

 1. Производи за човечка исхрана и публикации кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:

Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. Глава 2 МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈАДЕЊЕ
2. 0301 91 Живи Пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
3. 0301 92 Живи Јагули (Anguilla spp.)
4. 0301 93 Жив Крап
5. 0301 99 Други живи слатководни и морски риби
6. 0302 Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304
7. 0303 Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304
8. 0304 Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато
9. 0305 Риби, сушени, солени или во саламура; чадена риба, вклучувајќи и готвени риби пред или во текот на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од риба, погодни за човечка исхрана:
10. 0306 Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати,исушени, посолени или во саламура; черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од черупкари, погодни за човечка исхрана:
11. 0307 Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; водни без ,рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од водни без’рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:
12. 0401 Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување
13. 0402 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување
14. 0403 Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао
15. 0404 Сурутка, концентрирана или неконцентрирана или со додаток на шеќер или други материи за засладување; производи што се состојат од природни состојки на млеко со додавање или без додавање на шеќер или други материи за засладување, на друго место неспомнати ниту опфатени
16. 0405 Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази
17. 0406 Сирење и урда
18. 0407 00 30 00 Живински јајца, освен за приплод
19. 0407 00 90 00 Птичји јајца, освен за приплод
20. 0408 11 80 00 Сушени жолчки
21. 0408 19 81 00 Течни жолчки
22. 0408 19 89 00 Други жолчки
23. 0408 91 80 00 Други живински и птичји јајца, сушени
24. 0408 99 80 00 Други живински и птичји јајца
25. 0409 Природен мед
26. 0410 Јастиви производи од животинско потекло, на друго место неспомнати ниту опфатени
27. 0504 Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени
28. 0701 90 50 00 Компир свеж или разладен, млад, од 01 јануари до 30 јуни, освен за сеидба
29. 0701 90 90 00 Друг компир свеж или разладен, освен за сеидба
30. 0702 00 00 11 Домат, свеж или разладен, од 15 март до 31 декември, освен за сеидба
31. 0702 00 00 19 Домат, свеж или разладен, од 01 јануари до 14 март, освен за сеидба
32. 0703 10 11 00 Кромид во низи, свеж или разладен, освен за сеидба
33. 0703 10 19 50 Кромид свеж или разладен, од 01 април до 30 септември, освен за сеидба
34. 0703 10 19 90 Кромид свеж или разладен, од 01 октомври до 31 март, освен за сеидба
35. 0703 10 90 00 Алма свежа или разладена
36. 0703 20 00 90 Лук свеж или разладен, освен за сеидба
37. 0703 90 00 90 Праз и други лукови свежи или разладени, освен за сеидба
38. 0704 Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или разладени
39. 0705 Салата (lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежи или разладени
40. 0706 Моркови, бросква или репка угарница (бела репка), цвекло, целер, коренаш, ‘рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен
41. 0707 Краставици и корнишони, свежи или разладени
42. 0708 Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, свеж или разладен
43. 0709 10 Артичоки, свежи или разладени
44. 0709 20 Шпаргли, свежи или разладени
45. 0709 30 Модар патлиџан, свеж или разладен
46. 0709 40 Целер, освен целер коренаш, свеж или разладен
47. 0709 51 Печурки за јадење од видот Agaricus, свежи или разладени
48. 0709 52 Трифли, свежи или разладени
49. 0709 59 Други печурки
50. 0709 60 10 00 Слатки пиперки, свежи или разладени
51. 0709 60 99 10 Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 мај до 14 ноември, свежи или разладени
52. 0709 60 99 90 Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 ноември до 14 мај, свежи или разладени
53. 0709 70 Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода, свежи или разладени
54. 0709 90 Друг зеленчук свеж или разладен
55. 0710 Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат
56. 0712 20 Кромид, сушен
57. 0712 31 Печурки за јадење од видот Agaricus, сушени
58. 0712 32 Јудино уво (Auricularia spp.), сушени
59. 0712 33 Желатинозна леденка (Tremella spp.)
60. 0712 39 Друг зеленчук, сушен
61. 0712 90 05 00 Компири сушени, сечени или несечени или во тенки листови, но понатаму необработени
62. 0712 90 19 00 Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat), освен за сеидба
63. 0712 90 30 00 Домати, сушени
64 0712 90 50 00 Моркови, сушени
65. 0712 90 90 00 Друг зеленчуки, сушен
66. 0713 10 90 10 Сушен грашок (Pisum sativum), за човечка употреба
67. 0713 20 Солен сушен грашок (Garbanzos)
68. 0713 31 Грав сушен од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek
69. 0713 32 Грав ситен црвен сушен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angularis)
70. 0713 33 90 00 Грав обичен сушен (Phaseolus vulgaris), освен за сеидба
71. 0713 39 Друг грав сушен (Vigna spp., Phaseolus spp.)
72. 0713 40 00 90 Сушена леќа, освен за сеидба
73. 0713 50 Боб сушен (Vicia faba var, major) и коњски боб сушен (Vicia faba var equina, Vicia faba rav. minor)
74. 0713 90 90 00 Друг сушен мешунунест зеленчук, освен за сеидба
75. 0714 Маниока, арорут, салеп, ерусалемски артичоки, сладок компир и слични корења и грутки со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, цели или режани или во форма на пелети; срцевина од саго дрво:
76. Глава 8 ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ
77. 0902 Чај, неароматизиран или ароматизиран
78. 0903 Мате-чај
79. 0904 Пипер од родот Пипер; сушена или кршена или мелена пиперка од родот Capsicum или од родот Pimenta
80. 0905 Ванила
81. 0906 Цимет и цвет од циметово дрво
82. 0907 Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки)
83. 0908 Мушкатен орев, мацис и кардамом
84. 0909 Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од смрека
85. 0910 Исиот, шафран, куркума, мај£ина душица, ловоров лист, кари и други мирудии
86. 1001 10 00 90 Тврда пченица, освен за сеидба
87. 1001 90 99 00 Друг пир, обична пченица и наполица, освен за сеидба
88. 1002 00 00 90 ‘Рж, освен за сеидба
89. 1003 00 90 90 Јачмен, освен: за сеидба,пиварски и добиточен
90. 1004 00 00 90 Овес, освен за сеидба
91. 1005 90 Пченка, освен за сеидба
92. 1006 10 21 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со кружни зрна
93. 1006 10 23 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со средни зрна
94. 1006 10 25 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled) со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
95. 1006 10 27 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
96. 1006 10 92 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со кружни зрна
97. 1006 10 94 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со средни зрна
98. 1006 10 96 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
99. 1006 10 98 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
100. 1006 20 Ориз, лупен (костенлив)
101. 1006 30 Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или неполиран или глазиран
102. 1006 40 Кршен ориз
103. 1007 00 90 00 Сорго во зрно, освен за сеидба
104. 1008 90 10 00 Тритикале
105. 1008 90 90 90 Други жита, освен за сеидба
106. 1101 Брашно од пченица или наполица
107. 1102 Брашно од жита, освен од пченица или наполица
108. 1103 11 Јарма и гриз од пченица
109. 1103 13 Јарма и гриз од пченка
110. 1103 19 Јарма и гриз од други жита
111. 1104 Жита во зрно поинаку обработени (на пр: лупени, валани во лушпи, перлирани, обрежани или гмечени), освен ориз од тар. број 1006; никулци од жита, цели, валани, во лушпи или мелени:
112. 1105 Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пелети од компир
113. 1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, од саго-корења или кртоли што се распоредуваат во тар. број 0714 или од производите на Глава 8:
114. 1201 00 90 00 Соја во зрно, освен за сеидба
115. 1202 10 90 00 Кикиритки, во лушпа, освен за сеидба
116. 1202 20 00 00 Лупени кикиритки
117. 1203 Копра
118. 1205 10 90 00 Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина, освен за сеидба
119. 1205 90 Друго семе од маслодајна репка
120. 1206 00 91 00 Семе од сончоглед, лупено; во лушпа со сиви и бели ленти
121. 1206 00 99 00 Друго семе од сончоглед
122. 1207 10 90 00 Палмини ореви и јатки, освен за сеидба
123. 1207 20 90 00 Семе од памук, освен за сеидба
124. 1207 30 90 00 Семе од рицинус, освен за сеидба
125. 1207 40 90 00 Семе од сусам, освен за сеидба
126. 1207 50 90 00 Семе од синап, освен за сеидба
127. 1207 60 90 00 Семе од шафраника, освен за сеидба
128. 1207 91 90 00 Семе од афион, освен за сеидба
129. 1207 99 91 00 Семе од коноп, освен за сеидба
130. 1207 99 98 00 Друго семе, освен за сеидба
131. 1208 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап
132. 1212 Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и шеќерна трска, свежи, разладени, замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непр жен, од видот Cichorium intybus sativum), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени:
133. 1501 00 19 00 Други свинска маст (вклу£увајќи сало)
134. 1501 00 90 00 Живинска маст
135. 1502 00 90 00 Други маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503
136. 1507 90 90 00 Друго соино масло
137. 1508 90 90 00 Друго масло од кикиритки
138. 1509 Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хе- миски немодификувано:
139. 1510 00 90 00 Други масла и нивни фракции, освен сурови масла, добиени исклучително од маслинки, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани, вклучувајќи мешаници на овие масла или фракции со масла или со фракции од тар. број 1509:
140. 1511 90 11 00 Палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
141. 1511 90 19 00 Друдо палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово
142. 1511 90 99 00 Друго палмово масло и негови фракции, освен сурово
143. 1512 19 91 00 Друго масло од сончоглед
144. 1512 19 99 00 Друго масло од шафраника
145. 1512 29 90 00 Друго памуково масло
146. 1513 19 11 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
147. 1513 19 19 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
148 1513 19 91 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
149. 1513 19 99 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
150. 1513 29 11 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
151. 1513 29 19 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
152. 1513 29 50 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
153. 1513 29 91 00 Масло од палмова јатка (голушка), кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
154. 1513 29 99 00 Масло од палмови ореви, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
155. 1514 19 90 00 Друго масло од репка
156. 1514 99 90 00 Друго масло од синап
157. 1515 19 90 00 Друго ленено масло и негови фракции
158. 1515 29 90 00 Друго пченкарно масло и негови фракции
159. 1515 30 90 00 Друго рицинусово масло и негови фракции
160. 1515 40 00 00 Тунгово масло и негови фракции
161. 1515 50 99 00 Друго сусамово масло и негови фракции
162. 1515 90 15 00 Масло од јојоба и Oiticica; восок од мирта (myrtle) и јапонски восок; нивни фракции
163. 1515 90 39 00 Друго масло од семе на тутун и негови фракции
164. 1515 90 91 00 Други масла и нивни фракции, цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
165. 1515 90 99 00 Други масла и нивни фракции, цврсти. други, течни
166. 1516 10 Животински масти и масла и нивни фракции
167. 1516 20 10 00 Хидрогенизирано рицинусиново масло, т.н. “опал-восок”
168. 1516 20 91 00 Растителни масти и масла и нивни фракции, во пакување со нето маса од 1 кг или помала
169. 1516 20 96 00 Масло од семе од кикиритки, памук, зрна на соја или семе од сончоглед; други масла кои содржат помалку од 50% по маса на слободни масни киселини и исклучувајќи го маслото од палмова јатка (голушка), илипа, кокосов орев, цолза, семе од репка, или масло од копаи
170. 1516 20 98 00 Други растителни масти и масла и нивни фракции
171. 1517 Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516:
172. Глава 16 ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ’РБЕТНИЦИ
173. 1701 91 Шеќер со додадени средства за ароматизација или материи за бојосување
174. 1701 99 10 00 Бел шеќер
175. 1701 99 90 00 Друг шеќер
176. 1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао
177. 1805 Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување
178. 1806 Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао
179. Глава 19 ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
180. 2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина
181. 2002 Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина
182. 2003 Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина
183. 2004 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006
184. 2005 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006
185. 2006 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани)
186. 2007 Џемови, овошни желеа, мармелади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување
187. 2008 Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку при- готвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:
188. Глава 21 РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА
189. 2209 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина
190. 2501 00 91 00 Сол погодна за човечка исхрана
191. Ех 4901 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
192. Ех 4902 Весници, списанија и други периодични публикации, илустрирани или не, со или без реклама, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
193. Ех 4903 Детски книги со слики, вклучувајќи книги за цртање или боење, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина)
194. Ех 4905 Географски и хидрографски карти или слични карти од сите видови, вклучувајќи, атласи, ѕидни карти, топографски планови и глобуси, печатени, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина

 

 1. Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 0602 10 10 00 Невжилени резници и калем-гранчиња,калеми:Лозни
2. 0602 10 90 00 Невжилени резници и калем-гранчиња,калеми:Други
3. 0602 20 10 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје,вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови,калемени или некалемени:Лозни
4. 0602 20 90 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје,вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови,калемени или некалемени:Други
5. 0602 90 10 00 Мицелиум за печурки
6. 0602 90 30 00 Садници на зеленчук и јагоди
7. 0701 10 00 00 Компир:За сеидба
8. 0703 10 19 10 Кромид: За сеидба
9. 0703 10 19 30 Кромид :Арпаџик
10. 0703 20 00 10 Лук: За сеидба
11. 0703 90 00 10 Праз и други лукови: За сеидба
12. 0712 90 11 00 Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat):Хибриди за сеидба
13. 0713 10 10 00 Грашок (Pisum sativum):За сеидба
14. 0713 33 10 00 Грав обичен (Phaseolus vulgaris):За сеидба
15. 0713 40 00 10 Леќа:За сеидба
16. 0713 90 00 10 Друг мешунест зеленчук :За сеидба
17. 1001 10 00 10 Тврда пченица: За сеидбa
18 1001 90 91 00 Обична пченица и наполица:За сеидба
19. 1002 00 00 10 ‘Рж:За сеидба
20. 1003 00 10 00 Јачмен: За сеидба
21. 1004 00 00 10 Овес: За сеидба
22. 1005 10 11 00 Пченка: За сеидба: Хибридна:Двојни хибриди и врвни хибриди
23. 1005 10 13 00 Пченка: За сеидба: Хибридна:Тројни хибриди
24. 1005 10 15 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Прости хибриди
25. 1005 10 19 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Друго
26. 1005 10 90 00 Пченка: За сеидба: Друго
27. 1006 10 10 00 Ориз во лушпа (арпа или суров): За сеидба
28. 1007 00 10 00 Соргово зрно:Хибриди за сеидба
29. 1008 90 90 10 Други жита: За сеидба
30. 1201 00 10 00 Соја во зрно : За сеидба
31. 1202 10 10 00 Кикиритки: Во лушпа: За сеидба
32. 1204 00 10 00 Семе од лен:За сеидба
33. 1205 10 10 00 Семе од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина:За сеидба
34. 1206 00 10 00 Семе од сончоглед: За сеидба
35. 1207 20 10 00 Семе од памук:За сеидба
36. 1207 30 10 00 Семе од рицинус:За сеидба
37. 1207 40 10 00 Семе од сусам: За сеидба
38. 1207 50 10 00 Семе од синап:За сеидба
39. 1207 91 10 00 Семе од афион:За сеидба
40. 1207 99 20 00 Друго маслодајно семе:За сеидба
41. 1209 10 00 00 Семе наменето за сеидба: Семе од шеќерна репка
42. 1209 21 00 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија: Семе од луцерка (alfalfa)
43. 1209 22 10 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од црвена детелина(Trifolium pratense L.. )
44. 1209 22 80 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од детелина: Друго
45. 1209 23 11 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од ливадски виук(Festuca pratencis Huds. )
46. 1209 23 15 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од црвен виук (Festuca rubra L.)
47. 1209 23 80 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија: Семе од виук: Друго
48. 1209 24 00 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од кентаки сина трева(Poa pratenisis L.)
49. 1209 25 10 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од италијанска ‘ржна трева (Lolium multiflorum Lam)
50. 1209 25 90 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Перенијална ‘ржна трева(Lolium perenne L.)
51. 1209 26 00 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Семе од Тимотиева трева
52. 1209 29 10 00 Семе наменето за сеидба:Семе од крмни растенија:Друго:Семе од Vetch; семе од Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); коксфут трева (Dactylis glomerate L.); бент трева (Agrostis)
53. 1209 29 50 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Друго:Семе од Lupine
54. 1209 29 60 00 Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија :Друго:Семе од сточна репка, (beta vulgaris var.alba)
55. 1209 29 80 00 Семе наменето за сеидба:Семе од крмни растенија: Друго:Друго
56. 1209 91 10 00 Семе наменето за сеидба: Друго: Семе од зеленчук:Семе од Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa и gongylodes L.)
57. 1209 91 30 00 Семе наменето за сеидба: Друго: Семе од зеленчук:Семе од цвекло или семе од репа (beta volgaris var. conditiva)
58. 1209 91 90 10 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од зеленчук:Друго:Семе од домати
59. 1209 91 90 30 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од зеленчук:Друго:Семе од краставици
60. 1209 91 90 70 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од зеленчук:Друго Семе од пиперки
61. 1209 91 90 90 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од зеленчук:Друго:Друго
62. 1209 99 99 10 Семе наменето за сеидба:Друго:Друго:Друго:Друго:Семе од тутун
63. 1209 99 99 90 Семе наменето за сеидба:Друго:Друго:Друго:Друго:Друго

 

 1. Ѓубрива кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките споредНоменклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. Глава 31 ЃУБРИВА

 

 1. Средства за заштита на растенија кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките споредНоменклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ‘ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)

 

 1. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките споредНоменклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 3920 10 24 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Друго: Растегливи филмови
2. 3920 10 26 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Друго:Друго
3. 3920 10 28 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали : Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: 0,94 или поголема
4. 3920 10 40 10 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси , што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм:Друго: Непечатени
5. 3920 10 81 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од пластични маси, што не се со клеточна структура,незајакнати,неламинирани,без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Синтетичка хартиена целулоза, во форма на влажни листови изработена од неповрзани фино разгранети полиетиленски влакненца, измешани или неизмешани со целулозни влакна во количина која не надминува15%, со содржина на поли(винил алкохол)растворен во вода како средство за навлажнување
6. 3920 10 89 10 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали : Од полимери на етилен: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Друго:Непечатени

 

 1. Земјоделска механизација која е распоредена во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 8208 40 00 00 Ножеви и сечива за машини или за механички направи: За машини во земјоделството,хортикултурата и шумарството
2. 8419 31 00 00 Сушилници:На земјоделски производи
3. 8424 81 10 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање,дисперзија или распрснување на течности или прав:Други уреди:За земјоделство или хортикултура:Прскалки
4. 8424 81 30 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање,дисперзија или распрснување на течности или прав:Други уреди:За земјоделство или хортикултура:Друго:Портабл
5. 8424 81 91 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање,дисперзија или распрснување на течности или прав:Други уреди:За земјоделство или хортикултура:Друго:Друго:Прскалки и запрашувачи направени за монтирање на земјоделски трактори или влечени од земјоделски трактори
6. 8424 81 99 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање,дисперзија или распрснување на течности или прав:Други уреди:За земјоделство или хортикултура:Друго:Друго:Друго
7. 8428 20 30 00 Елеватори и транспортери пневматски:Специјално направени за употреба во земјоделството
8. 8428 90 71 00 Други машини:Друго:Натоварувачи специално проектирани за употреба во земјоделството:Наменети за прикачување за земјоделски трактори
9. 8428 90 79 00 Други машини:Друго:Натоварувачи специално проектирани за употреба во земјоделството:Други
10. 8432 10 10 00 Плугови: Со плужна даска
11. 8432 10 90 00 Плугови: Друго
12. 8432 21 00 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Дискови брани
13. 8432 29 10 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго:Тањирачи и култиватори
14. 8432 29 30 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго:Брани
15. 8432 29 50 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго:Ротоватори
16. 8432 29 90 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго:Друго
17. 8432 30 11 00 Машини за сеење: Со централно водење
18. 8432 30 19 00 Машини за сеење : Друго
19. 8432 30 90 00 Машини за садење и пресадување
20. 8432 40 10 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓубрива: Растурачи на минерални или хемиски ѓубрива
21. 8432 40 90 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓубрива: Друго
22. 8432 80 00 00 Други машини
23. 8432 90 00 00 Делови
24. 8433 20 10 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Со мотор
25. 8433 20 51 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Проектирани да бидат носени или влечени на трактор: Со дел за сечење, што ротира во хоризонтална рамнина
26. 8433 20 59 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор:Друго: Проектирани да бидат носени или влечени на трактор: Друго
27. 8433 20 90 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго:Друго
28. 8433 30 10 00 Други машини за сено: Превртувачи и странични гребалки
29. 8433 30 90 00 Други машини за сено: Друго
30. 8433 40 10 00 Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и машини за собирање и врзување во бали: Пикап балери
31. 8433 40 90 00 Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и машини за собирање и врзување во бали: Друго
32. 8433 51 00 00 Комбајни за собирање на земјоделски производи со одвојување на зрната од растението
33. 8433 52 00 00 Други машини за одвојување на зрното од растението (вршидба, ронење, итн.)
34. 8433 53 10 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за вадење и собирање на компир
35. 8433 53 30 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за сечење врвови и собирање на репка
36. 8433 53 90 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови:Друго
37. 8433 59 11 00 Други:Силажни комбајни:Самоодни
38. 8433 59 19 00 Други:Силажни комбајни:Друго
39. 8433 59 30 00 Други:Машини за берба на грозје
40. 8433 59 80 00 Други машини : Друго
41. 8433 60 00 00 Машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или други земјоделски производи
42. 8433 90 00 00 Делови
43. 8434 10 00 00 Машини за молзење
44. 8434 20 00 00 Машини за млекарството
45. 8434 90 00 00 Делови
46. 8435 10 00 00 Преси, гмечалки и слични машини што се користат во производство на вино, јаболкова ракија, овошни сокови или слични пијалаци: Машини
47. 8435 90 00 00 Делови
48. 8436 10 00 00 Машини за подготвување на храна за животни
49. 8436 21 00 00 Инкубатори и топли батерии за пилиња
50. 8436 29 00 00 Машини за живинарството:Друго
51. 8436 80 91 00 Други машини: Друго: Садови за автоматско поење
52. 8436 80 99 00 Други машини: Друго: Друго
53. 8436 91 00 00 Делови: На машини за живинарството или на инкубатори и на топли батерии за пилиња
54. 8436 99 00 00 Делови: Други
55. 8437 10 00 00 Машини за чистење или сортирање семе, зрна или сушен мешунест зеленчук
56. 8437 80 00 00 Други машини
57. 8437 90 00 00 Делови
58. 8701 10 00 00 Трактори управувани од пешаци (мотокултиватори)
59. 8701 90 11 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што не надминува 18 kW
60. 8701 90 20 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 18 kW но не надминува 37 kW
61. 8701 90 25 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 37 kW но не надминува 59 kW
62. 8701 90 31 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 59 kW но не надминува 75 kW
63. 8701 90 35 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 75 kW но не надминува 90 kW
64. 8701 90 39 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 90 kW
65. 8701 90 50 00 Трактори (освен оние од тар. број 8709): Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори:Употербувани
66. 8716 20 00 00 Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели

 

 1. Лекови кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 3001 Жлезди и други органи за органотерапевтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во прав; екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети за органотерапевтски цели; хепарин и негови соли; други човечки или животински материи приготвени за терапевтски или профилактички цели, неспоменати ниту опфатени на друго место
2. 3002* Човечка крв; животинска крв приготвена во терапевтски или профилактички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи. (* Напомена: не се применува за тар.ознака 3002 30 00 00 вакцини за ветеринарна медицина)
3. 3003* Лекови (освен производите од тар. Броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани заедно за терапевтска или профилактичка употреба, но кои не се приготвени во одмерени дози ниту во форма или пакување за малопродажба(*Напомена: се применува само за лекови за хумана медицина)
4. 3004* Лекови (освен производите од тар. Броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани производи за терапевтска или профилактичка употреба, приготвени во одмерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на трансдермален систем на апликацила) или во форми или пакување за продажба на мало(*Напомена: се применува само за лекови за хумана медицина)
5. 3006 30 00 00 – Контрастни средства за радиографски испитувања; дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациентите
6. 3006 40 00 00 – Забарски цементи и други забарски полнила; цементи за реконструкција на коски
7. 3006 60 – Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони, на производи од тар.број 2937 или на спермициди
8. 9018 90 84 00* Друго(*Напомена: се применува само за интраутерин систем со levonorgestrel)

 

 1. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери) кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 8443 31 10 00 Машини кои извршуваат функција на копирање и факс трансмисија, со или без функција за печатење и со брзина на копирање која не надминува 12 еднобојни страни во минута
2. 8443 31 91 00 Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оргинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење
3. 8443 31 99 00 Други
4. 8443 32 10 00 Печатари
5. 8443 32 91 00 Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење
6. 8443 32 93 00 Други машини кои извршуваат функција на копирање со вграден оптички систем
7. 8443 32 99 00 Други
8. 8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:
9. 8473 30 Делови и прибор на машини од тар. Број 8471
10. 8528 41 00 00 Монитори со катодна цевка: кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. Број 8471
11. 8528 51 00 00 Други монитори: кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. Број 8471
12. 8528 59 Други монитори: други
13. 8528 61 00 00 Проектори: кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. Број 8471
14. 8542 Електронски интегрирани кола

 

 1. Термални сончеви системи и компоненти кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 3921 11 00 00* Од полимери на стирол (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
2. 6806 10 00 00* Волна од згура, волна од камен и слична минерална волна (вклучувајќи меѓусебни мешаници), во растурена состојба, листови, плочи или ролни(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
3. 7002 39 00 00* Друго (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
4. 7006 00 90 00* Друго (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
5. 7311 00 91 00* Помал од 1000 литри (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
6. 8413 70 30 00* Циркуларни пумпи за грејни системи и снабдување со топла вода(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
7. 8419 19 00 10 Сончеви колектори
8. 8419 19 00 90* Друго (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
9. 8419 50 00 00* Изменувачи на топлина (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
10. 9032 10 89 00* Друго (*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

 1. Mедицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица, а кои се распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1 Ех. 3922 20 00 00 Клозетски седишта и капаци Адаптер за клозетско седиште
2 Ех. 3926 90 92 00 Производи од пластични маси изработени од лист*Кеси за собирање урина
3 Ех. 4011 99 00 00 Нови надворешни пневматски гуми, Друго * Гуми за инвалидски колички за задни големи тркала
4 Ех. 4012 90 20 00 Полни гуми или гуми со воздушна комора* Гуми за инвалидски колички за задни големи тркала
5 Ех.4802 Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење или други графички цели, и неперфорирани дупчени картички и ленти, во ролни или правоаголни листови (вклучувајќи и квадратни), со било каква димензија, освен хартија од тар. Број 4801 или 4803; рачно изработена хартија и картон:* Брајова хартија
6 Ех.4804 Крафт-хартија и картон, непремачкани, во ролни или листови, освен оние од тар. Број 4802 или 4803:* Брајова хартија
7 Ех.4805 Друга непремачкана хартија   и картон, во   ролни или листови,   понатаму необратена или доработена освен онаа наброена во забелешка 3 кон оваа глава: * Брајова хартија
8 4818 40 99 00 Други санитарни предмети (на пример, производи за нега)
9 Ех.4823 Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:
* Брајова хартија
10 6115 10 10 00 Чорапи за вени
11 Ех.6307 90 10 00 Други готови производи плетени ики кукичани
* Ортози
12 Ех.6307 90 91 00 Други готови производи од филц* Oртози
13 Ех.6307 90 99 00 Други готови производи* Ортози
14 Ех. 6602 00 00 00 Бастуми, стапови-столови, камшици, корбачи и слично*Бастуми* Бели стапови за слепи лица или лица со слаб вид
15 Ех. 8428 90 90 00 Други машини за дигање*Дигалки за неподвижни лица
16 Ех. 8469 Машини за пишување освен печатарите од тар, број 8443; машини за обработка на текст*Машини со брајова азбука за слепи лица
17 Ех. 8519 81 61 00 Други апарати за репродукција или снимање на звук од касетен тип*Апарати за репродукција- касетофони за слепи лица
18 Ех. 8523 Дискови, ленти, флеш мемориски единици, „паметни картички”и други медиуми за снимање на звучни или други појави, снимени или не снимени, вклучувајќи матрици и мастери за производство на дискови, но исклучувајќи ги производите од Глава 37*Говорни книги*Mагнетни ленти и касети за изготвување на Брајови и говорни книги
19 8713 Колички за неспособни лица, вклучувајќи ги и оние со мотор или друг механички погон
20 8714 20 00 00 Делови и прибор за колички за неспособни лица
21 9001 40 41 00 Леќи од стакло за очила со корективно дејствување, довршени од двете страни, со еден фокус
22 9001 40 49 00 Други леќи од стакло за очила со корективно дејствување, довршени од двете страни
23 9001 40 80 00 Други леќи од стакло за очила со корективно дејствување
24 9001 50 41 00 Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување, довршени од двете страни, со еден фокус
25 9001 50 49 00 Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување, довршени од двете страни
26 9001 50 80 00 Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување
27 Ех. 9004 90 10 00 Корективни или заштитни очила со леќи од пластични маси* Очила со корективно дејствување* Темни очила со странични штитници
28 Ех. 9004 90 90 00 Корективни или заштитни очила со леќи од други материјали* Очила со корективно дејствување* Темни очила со странични штитници
29 Ех. 9013 80 Други уреди, апарати и инструменти:* Телевизорски зголемувачи за лица со слаб вид
30 Ех. 9019 10 90 00 Други апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања*Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек*Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек кој има и гел комори*Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче

*Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче кое има и гел комори

31 Ех. 9019 20 00 00 Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење*Инхалатор, мерач за протокот на воздух за инхалаторот, апарат за одржување на постојан притисок во дишните патишта, оксигенератори, концентратори на кислород
32 9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи(натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста
33 Ех. 9023 00 80 00 Друго* Училишни помагала и апарати дизајнирани за употреба од слепи лица или лица со слаб вид
34 Ех. 9027 80 17 00 Други електронски инструменти и апарати*Апарати за одредување на шеќер во крв за лична употреба
35 Ех. 9102 Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар.број 9101*Часовници за слепи лица (брајови)
36 Ех. 9401 80 0000 Други седишта* Седишта за купатила за неспособни лица
37 Ех. 9402 90 00 00 Медицински, хируршки или ветеринарски мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди); делови на наведените производи* Болнички кревети со механички уреди
38 3006 91 00 00 Средства кои се идентифицираат за стома употреба

 

 1. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана, распоредено во следните тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1. 1507 10 90 00 — Друго(Сурово соино масло за производство на храна за човечка исхрана)
2. 1508 10 90 00 – Друго(Сурово масло од кикирики за производство на храна за човечка исхрана)
3. 1510 00 10 00 – Сурови масла(Сурово масло од маслинки за производство на храна за човечка исхрана)
4. 1511 10 90 00 — Друго(Сурово палмино масло за производство на храна за човечка исхрана)
5. 1512 11 91 00 — Од сончоглед(Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана)
6. 1512 11 99 00 –Од шафран(Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана)
7. 1512 21 90 00 — Друго(Сурово памуково масло за производство на храна за човечка исхрана)
8. 1513 21 99 00 —- Друго(Сурово масло од кокосов орев за производство на храна за човечка исхрана)
9. 1513 21 90 00 —- Друго(Сурово масло од палмова јатка и палмови ореви за производство на храна за човечка исхрана)
10. 1514 11 90 00 — -Друго(Сурово масло од репка со ниска содржина на еручна киселина за производство на храна за човечка исхрана)
11. 1515 11 00 00 — Сурово масло(Сурово ленено масло)
12. 1515 21 90 00 — -Друго(Сурово пченкарно масло за производство на храна за човечка исхрана)
13. 1515 50 19 00 — -Друго(Сурово сусамово масло за производство на храна за човечка исхрана)
14. 1515 90 29 00 — –Друго(Сурово масло од семе на тутун за производство на храна за човечка исхрана)

 

 1. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1 0101 Коњи, магариња, маски и мулиња, живи
2 0102 Живи животни, вид говеда (Bovinae)
3 0103 Свињи, живи
4 0104 Овци и кози, живи
5 0105 Живина, домашна, жива, живина од видот Gallus domesticus, пајки, гуски, мисирки и морки
6 0301 Риби, живи
7 1003 90 00 20 — Добиточен
8 10 00 00 – Елда
9 1008 29 00 00 — Друго* Добиточна храна
10 1008 30 00 00 – Семе за птици
11 2301 Брашно, прав и пелети, од месо или од месни кланични производи, од риби или од черупкари, мекотелци или други водни без’рбетници, непогодни за човечка исхрана; џимиринки
12 2302 Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани
13 2303 Остатоци од производство на скроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од пивари или дестилерии, непелетизирани или пелетизирани
14 2304 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани
15 2305 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од кикирики, немелени, мелени или пелетизирани
16 2306 Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тар.броеви 2304 и2305, немелени, мелени или пелетизирани
17 2308 00 Растителни материјали и растителни отпадоци, и остатоци од преработка на растителни материјали и споредни производи, пелетизирани или непелетизирани, што се употребуваат за исхрана на животни, на друго место неспомнати или опфатени
18 2309 Производи што се употребуваат за исхрана на животни
19 2309 90 – Друго* адитиви за добиточна храна

 

 1. Бебешки производи и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1 Ех.9403 60 90 00 — Друг дрвен мебел*Бебешко креветче од дрво
2 Ех.9403 89 00 00 –Друго*Бебешко креветче од друг материјал
3 8715 00 10 00 – Бебешки колички
4 Ех.9401 80 00 00 – Други седишта*Бебешки транспортер*Бебешки р елаксатор*Бебешко седиште за во возило

*Бебешки хранилки

5 Ех.3922 10 00 00 – Кади, туш-кади, садопери и лавабоа*Бебешка када
6 Ех.3926 90 97 90 —- Друго*Цуцли од пластични маси
7 Ех.4014 90 00 00 – Друго*Цуцли од гума
8 Ех.7013 99 00 00 — Други*Бебешки шишиња од стакло
9 Ех.3924 90 00 00 – Друго*Бебешки шишиња од пластика
10 Ех.9619 00 50 00 – Пелени и влошки за бебиња, и слични производи* Пелени и влошки за бебиња
11 Ех.9619 00 81 10 —-од хартиена пулпа, хартија , целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна* Пелени и влошки за бебиња
12 Ех.9619 00 30 00 – од вата од текстилни материјали* Пелени и влошки за бебиња
13 Ех.9619 00 81 90 —- Друго* Пелени и влошки за бебиња

 

 1. Училишен прибор и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и коректор, распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:
Ред. бр. Глава/ тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1) (2) (3)
1 Ех.4202 12 11 00 —-Ааше-куфери, актен-чанти, школски торби и слични торби*Училишни торби (ранец) од пластични маси
2 Ех.4202 11 10 00 — Ааше-куфери, актен-чанти, школски торби и слични торби*Училишни торби (ранец) од кожа
3 4820 20 00 00 – Тетратки
4 Ех.9609 Mоливи, пастели, јаглен за цртање, креди за пишување или цртање и кројачки креди*Моливи*Боици
5 9608 10 – Пенкала
6 Ех.4820 10 90 00 –Друго*Блокови
7 Ех.9608 20 00 00 – Фломастери и маркери со врв од филц или друг порозен материјал*Фломастери
8 Ех.9017 80 10 00 — Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна поделба*Ленири
9 Ех.9017 20 10 00 –Други инструменти за цртање*Шестар
10 Ех. 3407 00 00 90 – Друго* Пластелин
11 Ех.8214 10 00 00 -Ножеви за хартија, за отворање на писа, за бришење (стружење- радирање), за острење на моливи, и сечила за нив*Острилка
12 4016 92 00 00 –Гуми за бришење
13 Ех.3824 90 97 00 —- Друго* Коректор

(2) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот на следните услуги:

 1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж.
 2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери) и
 3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и тоа:

а) како услуги за одржување на јавната чистота се сметаат: рачно и машинско метење и миење на јавните сообраќајни површини, коловози, велосипедски и пешачки патеки, автобуски и железнички станици и постојки, аеродроми, пристаништа, тротоари, детски игралишта, плоштади, кејови, мостови, надвозници, подвозници, надземни и подземни пешачки премини, скалила и премини кои поврзуваат сообраќајници и јавни објекти, услуги на чистење на подлоги од јавни и протоколарни манифестации, расчистување на диви депонии, услуги на чистење на јавни сообраќајни површини од растурен отпад и од сообраќајни несреќи, услуги на чистење на јавни зелени површини, услуги на чистење на гробишта, услуги на чистење на пазари, услуги на чистење на зоолошки градини, услуги на чистење на спортски рекреативни објекти (стадиони, хиподроми, стрелишта и др.), услуги на чистењето на јавни капалишта, услуги на чистење на гранични премини, услуги на изнесување на фекалии и фекални води, услуги на носење на вода, услуги на користење на јавни тоалети, услуги на подигање на згазени и пцовисани животни и ловење на животни – скитници и нивно транспортирање и престој во стационар, услуги на чистење на канали и прокопи, водотеци, суводолици, реки и езера и услуги на чистење на снег и мраз, одржување на јавна чистота во вонредни и во услови на елементарни непогоди и услуги на чистење на отворени простори околу други јавни објекти и услуги на чистењето на други објекти и објекти на комунална инфраструктура.

б) како услуги на отпремување на отпад се сметаат: управување и постапување со отпад, транспортирање, селектирање, третирање, отстранување, собирање, складирање, депонирање и горење и/или согорување на комуналниот, индустриски неопасниот, опасниот, биоразградливиот, медицинскиот отпад и отпадот од пакување. Значењето на употребените термини за даночни цели се определува според значењето определено со Законот за управување со отпад и посебните закони кои го уредуваат поста-пувањето со посебните видови отпад и

 1. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти.

Под угостителски објекти се подразбираат угостителските објекти за сместување утврдени со Законот за угостителската дејност.

Услугата полн пансион опфаќа сместување (ноќевање) и три оброка (појадок, ручек и вечера), а полупансионот опфаќа сместување (ноќевање) со појадок и еден од останатите оброци.

НАПОМЕНА: Основни правила за употреба на табелите по однос на распоредувањето на стоките/добрата според царинската номенклатура, а на кои стоки/добра се применува повластена даночна стапка:

Ако пред тарифниот број/тарифната ознака/глава, во втората колона од табелите од став 1 на овој член не е наведена ознаката “ех” или пак по тарифниот број/тарифната ознака/глава не стои симболот “*”, тогаш за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизираниот Систем се распоредуваат во тој тарифен број, или во таа тарифна ознака/глава, се применува повластена даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност.

Ако пред тарифниот број/тарифната ознака/глава во втората колона од табелата од став 1 на овој член е наведена ознаката “ех”, тогаш повластена даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност, нема да се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизираниот Систем се распоредуваат во тој тарифниот број/тарифната ознака/глава, туку повластена даночна стапка во однос на став 1, точка 1 од овој член, ќе се применува само за оние стоки/добра од тарифниот број/тарифната ознака/глава кои се во согласност со текстот кој што е наведен во третата колона од табелата за соодветниот тарифен број или соодветната тарифна ознака/глава, а во однос на став 1, точка 10 од овој член повластена даночна стапка ќе се применува само за оние стоки/добра од тарифниот број/тарифната ознака/глава, кои се во согласност со текстот кој што е наведен во третата колона од табелата пред кои има симбол “*”.

Ако пo тарифниот број/тарифната ознака/глава во втората колона од табелата од став 1 на овој член стои симбол “*”, тогаш повластена даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност нема да се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизираниот Систем се распоредуваат во тој тарифниот број/тарифната ознака/глава, туку повластена даночна стапка, ќе се применува само за оние стоки/добра од тарифниот број/тарифната ознака/глава кои се во согласност со текстот наведен во третата колона од табелата за соодветниот тарифен број или соодветната тарифна ознака/глава.