“Сметководство Ревизија и Финансии Плус” – “СРиФ Плус”

Стручно списание за макро и микро економија за сметководство, ревизија, финансии, менаџмент, претприемништво и стопанска практика. Двомесечно издание со специјализирани рубрики од сметководство, ревизија, финансии, менаџмент, банкарство, комерцијално работење, работни односи, буџет и макроекономска политика.
Посебен осврт на даночната сфера од областа на акцизите, ДДВ (WAT), персонален данок на доход,  данок на добивка, такси, придонеси и други фискални давачки и надоместоци. Следењето на актуелните збиднувања во светот, регионот и во земјата, новите макроекономски движења и економско – финансиски показатели.

Редовна стручна литература
“Деловни Информации”

Стручно списание кое излегува два пати месечно на А-5 формат со најновите деловни информации, за практична примена на прописите и актуелна тековна проблематика. Разработува и третира најнова проблематика од економско финансиска и правна област, работни односи и претприемништво низ постојните и неколку нови рубрики:
1) Дилема;
2) Даноци, акцизи, придонеси и други давачки;
3) Сметководство и Ревизија;
4) Право и правна проблематика;
5) Нестопанство;
6) Финансии;
7) Банкарство и платен промет;
8) Девизно работење;
9) Самостојни вршители на дејност;
10) Нови прописи;
11) Плати и придонеси;
12) Јавни набавки;
13) Прашања и одговори;
14) Здравствени организации.
Предност се дава на актуелните содржини и новите законски промени, со акцент на практична имплементација во тековното работење.

Билатерални Договори 1.800,00 денари

ЦЕНА: 1.575,00 ДЕНАРИ СО ВКЛУЧЕН ДДВ