Годишна претплата 2024


Почитувани, Годишната претплата на нашите изданија за 2024 година вклучува:

1. Претплата на 12 изданија “Деловни Информации”- во кое се обработуваат актуелни содржини од економска, правна и општо стопанска област, практични текстови за имплементација на тековните измени и прописи за деловно работење.

2. Претплата на 4 изданија “Сметководство, Ревизија и Финансии Плус” – “СРиФ Плус” – во кое се обработуваат содржини од областа на сметководство, ревизија, даноци, царини, деловни финансии, менаџмент банкарство и друга стопанска, практика и теорија.

3. Претплата на 4 изданија 100 прашања и 100 одговори.

4. Бесплатен “Утрински Брифинг”

5.  Excel file со софтвер за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи.

6. Бесплатни Консалтинг услуги: одговори по телефон или “e-mail”.

7. Кратки известувања за сите промени во законска регулатива и новини по “e-mail”.

Годишната претплата изнесува 15.990,00 денари со вклучен ДДВ и Утрински Брифинг. За дополнителни информации во врска со нашата понуда за годишна претплатата, можете да се обратите на нашите телефонски броеви: 02/3215-327, 3215-328, 3211-616 или на e-mail: eurokonsaltplusdoo@gmail.com; info@eurokonsaltplus.com.mk.

Со почит,
Еуро Консалт Плус

Понуда за годишна претплата за 2024 година

Купон за претплата

Профактура за годишна претплата.pdf