Почитувани,

Во (“Службен весник на Република Северна Македонија”  293/21), се објави нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, која ќе се  применува  од 1 јануари 2022 година.

Oдлука отвори pdf.