Почитувани,

Во „Службен весник на РСМ“  42/2021 година, објавена е Измената на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи.

Согласно Измената на Упатството даден е  и  новиот Шифрарник на уплатни сметки за јавни приходи кој стапува во сила од 20. 02.2021 година.