ПОЧИТУВАНИ

ОБЈАВЕНo Е НА Е-ДАНОЦИ  БАРАЊЕto ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА СУБВЕНЦИЈА ЗА

ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА „ОБРАЗЕЦ ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“

Работодавачите кои го искористиле правото на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување,

согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“,  92/2020 и 116/2020), должни се примените финансиски средства да ги вратат во Буџетот на РСМакедонија, но најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат за 2020 година, зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажани приходи од Даночниот биланс за обврзниците на данок на добивка.

За обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, износот за враќање е најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултатод Билансот на успех (добивка пред оданочување) за 2020 година.

За враќање на износот на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување, поднесете Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година „образец ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“ кој е објавен и на системот е-Даноци.