СОВЕТУВАЊЕ МАЈ – ЈУНИ 2022 ГОДИНА

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС Ве поканува на еднодневно и дводневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.2/2022 – 8/16 КПУ часа во месец  Мај – Јуни 2022 година, со следниот распоред: Сите заинтересирани присуството можат да го ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Април 2022 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ ...

Прикажи

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ДО 31 МАЈ 2022 ГОДИНА

Согласно член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на РМ“  83/18 и „Службен весник на РС Македонија“ бр.98/19, 124/19 и 178/21), за доделување за доделување на финансиска поддршка деловниот ...

Прикажи

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2022 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од ...

Прикажи

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ДДВ-04 ДО 27 АПРИЛ 2022

Согласно Законот за даночна постапка, во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, а со оглед на тоа дека се очекува поднесување на даночни пријави за даночен период од 01-01.2022 ...

Прикажи

ОЛАБАВУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА COVID-19

Согласно последните измени и дополнувања на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 ...

Прикажи