НОВ ШИФРАРНИК ЗА УПЛАТНИ СМЕТКИ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Почитувани, Во „Службен весник на РСМ“  42/2021 година, објавена е Измената на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи. Согласно Измената на Упатството даден е  и  новиот ...

Прикажи

БАРАЊЕTO ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА „ОБРАЗЕЦ ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“

ПОЧИТУВАНИ ОБЈАВЕНo Е НА Е-ДАНОЦИ  БАРАЊЕto ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА „ОБРАЗЕЦ ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“ ...

Прикажи

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТЕР НА Р.С. МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ

Почитувани, Ги известуваме сите обврзници за поднесување на годишни сметки во хартиена форма, дека Централниот регистар на РСМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2020 година и во деновите: –     ...

Прикажи

УПЛАТНА СМЕТКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДОБИЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

ВРАЌАЊЕТО НА ПОВЕЌЕ ДОБИЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТИ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50 НА СЛЕДНИОТ НАЧИН: НАЗИВ НА ПРИМАЧ: Буџет на Република Северна Македонија ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095 ПРИХОДНО КОНТО: 725939 ПРОГРАМА: 00 ...

Прикажи

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ И БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ

1. Работодавачите кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од ...

Прикажи

ДОНЕСЕН V ПАКЕТ НА ЕКОНОМСКИ МЕРКИ

Владата на Р.С.Македонија на својата 45-та седница одржана на 16.02.2021 година, го донесе V  пакет на економски мерки, наменет за граѓаните и за реалниот сектор, за стабилна и развојна македонска економија и за подобрување на ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за ЈАНУАРИ 2021 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 ...

Прикажи

ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА РЕГИСТАР НА ВИСТИНСКИ СОПСТВНИЦИ

Почитувани, Согласно соопштението на Централниот Регистар на РСМ, Ве информираме дека од 27.1.2021 година, започна да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици во Регистарот на вистински ...

Прикажи

Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2021 година

Согласно одлуката за утврдување на вредноста на Бодот за пресметување на платите на Државните службеници за 2021 година, објавена во  Службен весник на “РСМ” 21/2021 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните ...

Прикажи

ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно објавата на Државниот завод за статистика , кумулативниот пораст на продажните цени на производители на индустриски производи на домашен пазар,  за период  јануари /декември 2020 година е позитивен и изнесува: 0,018 ...

Прикажи