БРУТО ПЛАТА 2023 – НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Просечната плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2023 година изнесува 49.397 денари согласно објавата од Државен завод за статистика Просечната плата ...

Прикажи

СОВЕТУВАЊЕ – КПУ БР.1/2023 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.1/2023 – 16 КПУ часа во месец Јануари/Февруари 2023 година, со следниот распоред: Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: ...

Прикажи

15 ЈАНУАРИ ПОСЛЕДЕН РОК ЗА УПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ВО ВИСИНА ОД 2% ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ВО 2022 ГОДИНА, ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО ДЕН НЕДЕЛА И НА ПРАЗНИЦИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ

Согласно последната објава на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија (Службен весник на Република Северна Македонија бр 150/22), продавниците на бензиски станици во чии рамки се врши трговија на мало претежно со ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Декември 2022 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ...

Прикажи

ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2023 ГОДИНA

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година (Службен весник на РСМ 287/2022) вредноста на бодот за пресметување на платите на државните ...

Прикажи

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УЈП ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2023 ГОДИНА – НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“

Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување ...

Прикажи

15 ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ И НАЛОГ ЗА УПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРОДАЖБА НА КЕСИ ЗА ПЕРИОД ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Трговците кои согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, (Службен весник на РСМ 215/2021), се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари по парче, се должни за IV квартал од 2022 година а ...

Прикажи

ПОСЛЕДЕН ПОВИК ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

Почитувани, Ве информираме дека Инситутот на сметководители и овластени сметководители, Упатува последен повик за ажурирање податоци најдоцна до  09.01.2023 година. Доколку податоците не Ви се ажурирани до 09.01.2023 година, Ве ...

Прикажи