Просечната плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2022 година изнесува:

  • 43.509,00 денари согласно објавата од Државен завод за статистика. 

Просечната плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување

и тоа за пресметките за плата кои се однесуваат за период од месец Јануари до месец Декември 2022 година.

  • Најниската основица за пресметка на придонесите за 2022 година изнесува: 21.755,00 денари (50% од 43.509,00)
  • Највисока основица за пресметка на придонесите за 2022 година за примањата од работен однос и за примања на извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво изнесува: 696.144,00 денари (16 x 43.509,00)
  • Највисока основица за пресметка на придонесите за 2022 година за самовработено лице изнесува: 522.108,00 денари (12 x 43.509,00)

Обврзниците треба да ја преземат новата верзија на клиентскиот софтвер – МПИН која го содржи новиот параметар.

ИЗНОС НА ПРОСЕЧНА ПЛАТА
(пресметки / исправки)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
43.509 41.141 38.319 36.017 34.079 32.877 32.268 31.644 30.902  30.595  30.591 30.349 29.829  27.507

НАПОМЕНА: Сите обврзници кои до овој момент имаат поднесено и исплатено конечни пресметки за Јануари 2022 година, а исплатуваат плати под најниската основица или над највисоката основица за пресметка на социјалните придонеси, треба да поднесат исправки (103) на истите, со утврдениот износ на просечната плата.