ВИСИНА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ОД АПРИЛ/2021 ГОДИНА
15.194,00 денари НЕТО ИЗНОС и
22.146,00 денари БРУТО ИЗНОС

Економско социјалниот совет (ЕСС) на својата седница,одрќана на 31.03.2021 година , со која претседаваше Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, ја утврди висината на минималната плата, во согласност со Законот за минимална плата, кој предвидува нејзино усогласување во Март секоја година.

Висината на минималната плата од април 2021 година ќе изнесува 22.146,00 денари во БРУТО износ.
Усогласувањето на платата се врши врз основа на законски предвидените параметри:
• една третина од порастот на просечно исплатената плата во Република Северна Македонија,
• една третина од порастот на индексот на трошоците на живот, како и
• една третина од реалниот пораст на БДП.

Во согласност со овие критериуми минималната НЕТО плата ќе изнесува 15. 194,00 денари.

ПРЕСМЕТКА НА БРУТО И НЕТО МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА 2021 година

Пресметка на МИНИМАЛНА ПЛАТА во висина од 15.194,00 ВО НЕТО ИЗНОС

 1. НЕТО ПЛАТА 15.194,00
 2. Даночно намалување за 2021 година 8.438,00
 3. Основица за данок на доход (1 – 2) 6.756,00
 4. Данок на доход со 10% (3 х 11,1111%) 751,00
 5. Бруто плата И (1 + 4) 15.945,00
 6. БРУТО ПЛАТА ИИ (15.945 џ 1,3889) 22.146,00

Пресметка на МИНИМАЛНА ПЛАТА во висина од 22.146,00 ВО БРУТО ИЗНОС

 1. БРУТО ПЛАТА 22.146,00
 2. Придонес за задолжително ПИО (1 х 18,8%) 4.163,00
 3. Придонес за здравствено осигурување (1 х 7,5%) 1.661,00
 4. Придонес за вработување (1 х 1,2%) 266,00
 5. Придонес за дополнително (1 х 0,5%) 111,00
 6. Вкупно придонеси (2 +3 + 4 +5) 6.201,00
 7. Бруто плата намалена за придонеси (1 – 6 ) 15.945,00
 8. Даночно намалување за 2021 година 8.438,00
 9. Основица за данок на доход (7– 8 ) 7.507,00
 10. Данок на доход од 10% (9 х 10%) 751,00
 11. НЕТО ПЛАТА (1 – 6 – 10) 15.194,00