Согласно одлуката за утврдување на вредноста на Бодот за пресметување на платите на Државните службеници за 2021 година, објавена во

 Службен весник на “РСМ” 21/2021 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2021 година, останува непромента и  изнесува: 81,6 денари.

 НАПОМЕНА: Оваа одлука почнува да се применува со исплата на плата за месец Јануари 2021 година.