Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година

(Службен весник на РСМ 287/2022) вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници  за 2023 година изнесува:

81,6 денари.