Почитувани,

Во прилог Ви го презентираме Известувањето од Централен регистар на РСМ, во врска со запишување на лиценците на Друштва за вршење сметководствени работи.

Бидејќи Инситутот нема издавано дигитално потпишана лиценца, односно лиценца за работа, запишувањето ќе може да се изврши преку регистрационите агенти – адвокати.

Во прилог Известување од ЦРСМ (Превземи)