Почитувани,

Во прилог Ви испраќаме распоред со датуми за дводневно советување за Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година, (КПУ 1/2021):

ПРВ ТЕРМИН 27 и 28 Јануари 2021 година (on-line) – краен рок за пријавување до 25 Јануари 2021 година

                                               
ВТОР ТЕРМИН 02 и 03 Февруари 2021 година (со физичко присуство) –
 Best Western Hotel Turist, Скопје – краен рок за пријавување до 27 Јануари 2021 година


ТРЕТ ТЕРМИН 04 и 05 Февруари 2021 година (
on-line) – краен рок за пријавување до 01 Февруари 2021 година


ЧЕТВРТ ТЕРМИН 12-15 Февруари 2021 година во Република Србија – Хотел 
“Извор”***** Аранѓеловац – краен рок за пријавување до 30 Јануари 2021 година

Поради почитување на проколите за организација на советувањето со физичко присуство како и поради навремено обезбедување на техничка поддршка за организација на on-line советувањата, Ве молиме Вашите пријави за присуство, навремено да ги поднесете во роковите кои се погоре дадени.

Пријавата може да ја пополните на образецот што е даден во прилог или директно на нашата web страница www.eurokonsaltplus.com.mk; eurokonsaltplusdoo@gmail.com

Надоместот за КПУ изнесува 4.000 ден. плус 18% ДДВ

Начин на плаќање, исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Трансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации за советувањето можете да добиете на тел/факс: 02/3215-327; 3215-328 како и на е-маил адреса info@eurokonsaltplus.com.mk; eurokonsaltplusdoo@gmail.com