Почитувани,

Ве информираме дека во (“Службен весник на РСМ” 214/2023) од 12 Октомври 2023 година, објавена е измената на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

Во прилог Измена на Одлуката за повластена ДДВ стапка.pdf