Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2021 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАЈ 2021 година во однос 2020 година изнесува: 1,9%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАЈ 2021 година изнесува: 1,9%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец МАЈ/2021година, е ПОЗИТИВЕН Месечната аконтација  на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс за оданочување на добивката за 2020 година, од (АОП/ 56), помножен со 1,9%.