Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот НОЕМВРИ 2021 година во однос на просечните цени на мало во 2020 година, изнесува: 4,0%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок на добивка за месец НОЕМВРИ 2021 година изнесува: 4,0%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец НОЕМВРИ/2021година, е ПОЗИТИВЕН Месечната аконтација  на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс за оданочување на добивката за 2020 година, од (АОП/ 56), помножен со 4,0%.