Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2023 ГОДИНА

Р.Бр.ОПИСПОРАСТ
1.Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот ЈУНИ 2023 година во однос на просечните цени на мало во 2022 година, изнесува: 5,5%
2.Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок на добивка за месец ЈУНИ 2023 година изнесува: 5,5%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец ЈУНИ/2023 година, е ПОЗИТИВЕН Месечната аконтација  на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс за оданочување на добивката за 2022 година, од (АОП/ 56), помножен со 5,5%.