Почитувани,
Согласно Објавата  бр. 02-21955/1,  од  17.06. 2022 година, Народна Банка на РСМакедонија  ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2022 до 31.12.2022 година која изнесува 2,00%.

Согласно Објавата :

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право,
  • (правно-правно лице) изнесува 12,00% и,
  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, (правно-физичко лице), изнесува 10,00%.