ПОЧИТУВАНИ!


Согласно ОБЈАВАТА  на Народна банка на РС Македонија бр. 02-19476/1 од 29 Јуни 2021 година, Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2021 до 31.12.2021 година која изнесува:

1,25%.

Врз основа на ОБЈАВАТА :

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, (Правно-Правно лице) ќе  изнесува 11,25% и
  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, (Правно – Физичко лице) ќе изнесува 9,25%.