Почитувани,

Во „Службен весник на РСМакедонија”  154/2023, од 20 Јули 2023 година објавен е НОВИОТ Општ колективен договор за ЈАВНИОТ  сектор.

Со овој колективен договор се уредуваат и доуредуваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачите од работен однос во јавниот сектор на РСМакедонија и условите и начинот на остварување на правата и обврските од работен однос,  во согласност со Закон.

РАБОТОДАВАЧ согласно член 2 од Колективниот договор  е :

 • Орган на државната и на Локалната власт и друг државен орган основан согласно Уставот на РСМакедонија и Закон, како и институција која врши дејност од областа на:
 • Образованието,
 • Науката,
 • Здравството,
 • Културата,
 • Трудот,
 • Социјалната заштита и заштитата на детето,
 • Спортот,

како и во други дејности од јавен интерес утврдени со закон, а организиран како:

 • Агенција,
 • Фонд,
 • Јавна установа и
 • Јавно претпријатие основано од Република Северна Македонија или од општина, од градот Скопје, како и од општина во градот.

РАБОТНИК согласно колективниот договор е лице кое засновало работен однос кај работодавач од член 2 на овој колективен договор.
Овој колективен договор стапува  ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија” – 20 Јули 2023 година.


Новиот ОКДЈС можете да го преземете на следниот линк:

Нов Општ Колективен Договор за јавен сектор.pdf