Почитувани,

Во (“Службен весник на РСМ” 203/2023 година), објавена е ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДДВ, ВРЕДНОСТ и истата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, односно од 6 октомври 2023 година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за  определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 293/21).

ОДЛУКА.(отвори.pdf)