Се известуваат даночните обврзници и сметководители дека последниот рокот за поднесување на Барањата за финансиска поддршка образец БФП-ИП/2 и образец БФС-СВД/2 e денес, 12 ноември 2020 година.