ПОЧИТУВАНИ

Согласно одредбите на член 2-д став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба (“Службен Весник на РСМ” 108/20), рокот за поднесување на даночната ДДВ пријава (образецот “ДДВ-04) и за плаќање на ДДВ за даночниот период од 1 Април 2020 до 30 Април 2020 се одложува за време на вонредната состојба до 31 Мај 2020 година.