Доколку сте правно лице кое во изминатата година остварило финансиска загуба во Билансот на успех, поднесете (образец “ДД-01“) со цел да остварите право на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди, најдоцна до 31.03.2024 година.

Образец ДД-01.pdf