Согласно Законот за Данок на додадена вредност (“Службен весник на РСМ” 44/09……..275/19; 267/20), даночните обврзници обврзани за регистрација за ДДВ и доброволно регистрираните за ДДВ остануваат регистрирани најмалку во рок од три односно две календарски години.


                       Доколку вкупниот промет во треттата календарска година не го надминува износот од 2.000.000 денари или вкупниот промет во двете календарски години не го надминува износот од 2.000.000 денари и во секоја од двете претходни календарски години во даночните пријави нема искажано претходен данок за одбивање даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе Пријава за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена до даночната канцеларија на УЈП или по електронси пат преку http://etax.ujp.gov.mk, за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност.
                       Пријавата (Образец “ДДВ-01Б“ ) се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во годината, од која даночниот обврзник бара да престане да биде регистриран за целите на данокот на додадена вредност.

DDV-01B_13.02.2020_w.pdf (ujp.gov.mk)