Во (“Службен весник на РСМ” 122/2022) објавен е Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалаци, формата и содржината на образецот на лиценцата за продажба на алкохолни пијалоци и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.

Прилог: Правилник