Согласно објавата на Државниот завод за статистика , кумулативниот пораст на продажните цени на производители на индустриски производи на домашен пазар,  за период  јануари /декември 2020 година е позитивен и изнесува: 0,018

Врз основа на Објавата од Државниот завод за статистика, Ви  доставуваме ПРЕГЛЕД  на Коефициентите за ревалоризација за 2020 година, кои се неопходни за пресметка на Ревалоизација на Непрофитните организации и Буџетите и Буџетските корисници.