Согласно Објавата на Народна банка на Р.С.М. бр. 02-15997/1 од 30.06/2020 година, Референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата,  за период од 01.07. до 31.12./2020 година изнесува:1,50%.

Согласно Објавата на  НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули до 31 декември 2020 година за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат од трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право е референтната стапка зголемена за 10 процентни поени, односно за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат договорите во кои барем едно лице не е трговец  односно е физичко лице е референтната стапка зголемена за 8 процентни поени.

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНА НА СТАПКА НА КАЗНЕНА КАМАТА
(за период од 01.07 до 31.12.2020 година)

ПериодРеферентна каматна стапкаКазнена камата правно и правноКазнена камата правно и физичкоOбјава на НБРМСтапка на EURIBORправно и правноправно и физичко
123=(2+5%)4=(2+4%)567=(6+5%)8=(6+4%)
01.07 до 31.12.20201,50%11,50%9,5%30.06.2020-0,51%9,49%7,49%