Во Службен весник на РСМ бр. 128/2020 се објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 79 /20).
Измените стапија во сила на 18 мај 2020 година.
Согласно член 2 од Уредбата на износот на помалку или повеке платениот данок и споредните даночни давачки основ камата, се пресметува и наплатува односно плаќа камата во висина од 0,015% за секој ден задоцнување.
Оваа законска одредба ке се применува за време на траење на вонредната состојба како и 60 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.