Почитувани,

Согласно Објавата на Народна Банка на РС Македонија бр. 02-22731/1 од 26. Јуни/2023 година,  новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од  01.07.2023 до 31.12.2023 година изнесува 6%.

Врз основа на Објавата :

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право,(односно помеѓу две правни лица  зголемена за 10%)  изнесува 16,00% и
  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, (односно помеѓу правно и физичко лице  зголемена за 8%)  изнесува 14,00%.

ПРИЛОГ ТАБЕЛА