1. Образец ДД-ОМА/1 – БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА за месец декември 2020 година до 5-ти Јануари 2021 година;
  2. Образец ДЛД-ОМА – БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ за месец декември 2020 година до 5-ти Јануари 2021 година;
  3. Образец БФС-СВД/2БAРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТдо 10-ти Јануари 2021 година;
  4. Образец БФП-ИП/2 БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ за месец декември 2020 годинадо 10-ти Јануари 2021 година;
  5. Образец МПИН – МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА ЗА ЗА ИНТЕГРИРАНА НАПЛАТА НА ПЛАТА за месец декември 2020 годинадо 10-ти Јануари 2021 година.