Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: https://eurokonsaltplus.com.mk/#obuka

или со пополнување на Пријавата која е дадена во прилог.

Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk

Пријава за КПУ бр.2/2023.pdf

Програма за КПУ бр.2/2023.pdf

Цена за eднодневна КПУ обука 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ.

Дводневна КПУ обука во странство 4.000 ден. (ослободено од ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ).

Профактура-8-КПУ-часа.pdf

Профактура-во-странство-16-КПУ-часа.pdf

Начин на плаќање  исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации можете да добиете на нашите телефонски броеви 02/321-327, 3215-328, 3211-616.